11.09.2019, 10:05 - Жангылыкъла

Шабат кюн Нальчикде Абхазия майданда бардырылгъан  Къыраллыкъны  байрамына Черек районну келечилери да къатышхан эдиле. Ала да ариу жасалгъан чатыр къурагъандыла. Аны арбазында стендле  болгъандыла.

11.09.2019, 10:00 - Жангылыкъла

Озгъан ыйыкъда Тюркде аш-азыкъ индустрияны эм технологияланы  WorldFood Istanbul-2019 деген халкъла аралы кёрмючю ётгенди.

11.09.2019, 09:58 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда энергияны аяулу хайырланыу эмда экология жаны бла #ВместеЯрче деген фестиваль башланнганды. Аны республиканы энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрини орунбасары Оразайланы Альберт ачханды.

11.09.2019, 09:35 - Маданият

Къудуретни ахшылыгъындан, миллетибиз ёсюп келген жаш тёлюню ариу къылыкъда, таза ниетде юйретиуге, адет-тёрелени сакълаугъа эс бургъанлай, ол затлагъа энчи магъана бергенлей келеди. Бюгюнлюкде да жашларын, къызларын ариу ёсдюрюп, хурметге тийишли жаш юйюрлерибизни барлыгъы, айхай да, къууандырады.

11.09.2019, 09:20 - Билим

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Миллет технология башламчылыкъланы  платформасы»     къурап  «Университетлени точка кипениясы»  деген стратегиялы сессия болгъанды.  Анга къыралны элли субъектинден  келечиле къатышхандыла.

11.09.2019, 07:36 - Жангылыкъла

Хурметли жамауат!

Бир-бир  окъуучуларыбыз  анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.

04.09.2019, 09:50 - Илму

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 
04.09.2019, 09:10 - Маданият

Къашхатаугъа жете баргъан жерде, Жемтала кёпюрню онг жанында, бийик акъ жар барды. Аны баш жаны къалын агъачды. Алайда эмен терекле, башха юлкюле ёседиле. Тюп жаны Къашхатаугъа эм андан ары тарлагъа баргъан жолгъа къаршыды. Акъ жарны юсюнде Къайсынны суратын  эм аны «Мамырлыкъ эм къууанч сизге, саула»,- деген ёмюрлюк сёзлерин кёребиз.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

13.09.2019 - 08:17

Ариу чачны ким да сюеди

Тиширыула тюбешип ушакъ бардыргъан кезиуде  бир бирлерини чачларына эс бурадыла. Ариу, къалын чач а хар адамгъа да табийгъат берген саугъады. Алай ол кесине энчи багъыуну излейди. Аны юсюнден парикмахер-стилист Сослан ШАШЕВ былай айтханды:

 
Подробности... | Просмотрено: 1
13.09.2019 - 08:17

Аты бюгюн да жигитлени арасындады

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан  жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам да таныучу эди аны. Хаписни туугъан келини Нану да кёп хапар айтханды аны юсюнден.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.09.2019 - 08:12

Жай солуу кезиу тийишли халда ётгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда жай каникуллада  эки жыйырма учрежденияда  8621 сабий солугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
13.09.2019 - 08:11

Бармакъларыгъыз ариу кёрюнюрча

Тиширыула къолларына бла тырнакъларына аслам эс бёлгенлерин барыбыз да билебиз. Жылдан-жылгъа аланы тап халда тутуу ызда жангы амалла чыгъадыла. Ол санда ариу бояуда бла  дизайнда да. Бир жыл алгъа бек омакъ кёрюннген, быйыл магъаналыгъын тас этип къояды.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.09.2019 - 09:45

Жюрек тазалыгъы болгъан ачыкъ адам, фахмулу врач

Жюрек ыразылыкълары, талпыныулукълары, жигер урунуулары бла  ахшы юлгю кёргюзтген, халал къыйынлары бла коллективни битеулю жумушуна аслам юлюш къошхан адамла къайда да бардыла. Ала не къыйын ишден да артха турмайдыла. Эрттеди, кечди деп бир заманда сагъыш да этмейдиле. Кеслерини сейирлеринден эсе къатындагъыланы саладыла сейирлерин бийик.

Подробности... | Просмотрено: 8
11.09.2019 - 09:30

Тойланы миллет ыздан таймай бардырыргъа боламыды?

Бусагъатда  таулу тойланы асламысы ресторанлада, кафеледе озадыла. Анга бюсюремегенле кёпдюле. Бизни республикада билим бериу жаны бла уллу къыйыны болгъан, кёп жылланы Педагогика колледжни башчысы болуп тургъан хурметли Байчеккуланы  Нина адамны къууанчы юйюнде бардырылыргъа керекди, дейди. Сёзсюз, шахар фатарда той бардырыргъа къыйынды, алай элде ишленнген эркин шёндюгю юйледе  уа къаллай бир адам да сыйынырыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
06.09.2019 - 08:19

Тиширыуну жюреги излеген айбатлыкъ

Адам улу не заманда да ариулукъгъа итиннгенди, аны багъалай да билгенди.  Бу кеси да терен магъананы тутхан ангыламды.

Подробности... | Просмотрено: 3
06.09.2019 - 08:11

Мухажирни татыулу алмалары

Бир жыл Къабарты-Малкъарны делегациясы бла    Адыгеягъа барабыз.  Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле.  Республикабызны ол замандагъы башчысы: «Бизде уа быллай алмала нек жокъдула?» -деп сорады.

Подробности... | Просмотрено: 5
06.09.2019 - 08:00

Садакъа тийишли жерге берилмесе, мюлкюнгю суугъа тёкгенден, отда кюйдюргенден башхалыгъы жокъду

Таулулада быллай сёз барды: «Хар элни да къой союуу башхады».

Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

20.03.2019 - 08:20

Мария Ласицкене –энтта да жер жюзюню сайлама спортчусу

Алгъаракълада «Track and Field» («Женгил атлетика») деген атлы  даражалы америкалы журнал къыш кезиуню эсеплерине кёре бек иги спортчуланы тизмесин туура этгенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

20.03.2019 - 08:20

Будайланы Омар – Россейде алчыланы санында

Владимир шахарны «Полярис» буз мекямында Россейни грек-рим тутушуудан биринчилиги къуралгъанды. Анга къыралны 63 регионундан 18 жыллары толмагъан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 16
Маданият

20.03.2019 - 08:19

Тарых- маданият эсгертмелерибизге сакъ кёзден къарайыкъ

Къабарты-Малкъарда XI-XVIII ёмюрле бла белгилен  аскер къалала Черек, Холам-Бызынгы, Чегем, Сукан, Бахсан ауузлада  тюбейдиле.  Ишленнген заманларында алагъа берилген баш магъналарын тас этген  минарала,  кешенеле эм башхала  битеудуния маданият хазнагъа киредиле.

Подробности... | Просмотрено: 21
Тарых

20.03.2019 - 08:19

Мутхуз кюнлерибиз жарыкъ болдула, насып, къууанч да келди

Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге

                         Огъурлу жыл,
                         Насыплы жыл,
                         Къууанчлы жыл.
                         Халкъым аллына 
                         Баргъан жыл…

Бу тизгинлени Макытланы Сафар 1957 жылда малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан заманда жазгъанды. Ол  керти да  огъурлу, насыплы, къууанчлы жыл эди таулулагъа.  Ма ол  кюнлени терк-терк эсгериучю эди Макыт улу. Бизни ушакъларыбыздан биринде ол былай хапар  айтхан эди:
Артха, Кавказгъа 

                                              

Подробности... | Просмотрено: 35
Тарых

20.03.2019 - 08:17

Бир юйюрден алты жигит

Уллу Ата журт урушха къатышхан таулуланы юслеринден айтханда, бир юйден юч, тёрт, беш къарындаш къазауатха кетгенлери болгъандыла. Аланы кёбюсю къайтмагъандыла. Диналаны Иссаны да жети жашындан алтысы  чакъырылгъан эди фронтха: Хасан, Алий, Хусей, Ахмат, Сафар, Шарапий.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жангылыкъла

20.03.2019 - 08:08

Предпринимательствону тарыхын билгенле эришгендиле

Алгъаракъда Нальчикде Россейде предпринимательствону тарыхыны юсюнден Битеуроссей олимпиаданы регион кезиую ётгенди. Аны «Иш кёллю Россей» деген жамауат организацияны жер-жерли бёлюмю къурагъанды, деп айтылады аны сайтында.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

20.03.2019 - 08:08

Тайланддан – кюмюш майдал бла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни прогрессив эм аддитив технологияла арасыны  алимлери   Бангкок шахарда  халкъла аралы IPITEX кёрмючде «Бийик технологиялы полимерле эм композитле» деген ишлери ючюн  кюмюш майдал бла саугъаланнгандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

20.03.2019 - 08:06

Аграр университетни келечилери АПК-да жангы затла къурагъанланы санында

Бу кюнледе Ставрополь шахарда «Агроуниверсал-2019» деген тёрели агропромышленность кёрмюч эмда «АПК-да илму-техника прогрессни эм магъаналы проблемалары» ат бла халкъла аралы илму-практика конференция бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

20.03.2019 - 08:03

Бараклада тургъанла эски юйлени кетериу жанлыдыла

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясы «Ара» районда планировканы проектин жамауат сюзюуге чыгъаргъанды. Аны бла байламлы жыйылыу бу кюнледе болгъанды, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 9
Право

15.03.2019 - 09:50

Полицияны харкюнлюк ишинден

Законлу излеми беш жылны ичинде толтурулмагъанды

Май районну прокуратурасына жаш адам жашау журт эркинликлери бузулгъанларыны юсюнден тарыкъгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

15.03.2019 - 09:25

Республика шахарлада болуму бла отузунчу жердеди

РФ-ни Къурулуш  министерствосу «Шахарда болумну игилендириу» деген программа жашауда къалай бардырылгъанын билир ючюн 35 регионда тинтиуле бардыргъанды. Ызы бла къуралгъан рейтингде Къабарты-Малкъар Республика отузунчу жерни алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жангылыкъла

15.03.2019 - 09:10

Таулу къыз - дюгер хычинлени устасы

Алгъаракълада республикада жашланы бла къызланы араларында ишчи усталыкъланы юсю бла чемпионат бардырылгъанды. Анга кийимле тигиучюле, агъач устала, къурулушчула, чач къыркъыучула, темирчиле, женгил машиналагъа, эл мюлк техникагъа ремонт этиучюле, аш хазырлаучула, башха усталыкъланы сайлагъанла да къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 17
Право

15.03.2019 - 09:05

Жууаплылыкъ, къайгъырыулукъ да иги кёрюмдюлеге келтиргендиле

Быйыл мартда Россейни  уголовный-толтуруучу системасы къуралгъанлы  140 жыл толады. Къабарты-Малкъарда уа УИС 1920 жылда ишлеп башлагъанды. Кертиди, андан бери ол кесини атын кёп кере тюрлендиргенди. Анга биринчи болуп  Михайлов, артда  Шишлянников, Колос, Грязнов, Богатов  башчылыкъ этгендиле. 1926 жылда уа аны таматасына Жанхот Тлупов салынады.

Подробности... | Просмотрено: 15
Тарых

15.03.2019 - 09:00

Тюзлюкге ийнаныулукъ, жюрек халаллыкъ, иш кёллюлюк болушхандыла бизге жокъ болуп къалмазгъа

              Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге
   

Подробности... | Просмотрено: 18
Маданият

13.03.2019 - 08:20

Таш бла заман

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан.

Подробности... | Просмотрено: 15
Жангылыкъла

13.03.2019 - 08:17

Орамла жарытыладыла

Быйыл Къабарты-Малкъарда эллени ичлери бла баргъан автомобиль жолланы  жыйырма беш километр чакълы бирине чыракълары бла чыпынла орнатыллыкъдыла. Ол былтырдан юч кереге кёпдю, дегенди республиканы Жол мюлк управлениясыны таматасы Рафаэль Акопян.

Подробности... | Просмотрено: 23

Страницы