10.02.2021, 08:10 - Жангылыкъла

Жазылыу - 2021

 Хурметли жамауат!

29.01.2021, 08:44 - Саулукъ

Шёндюгю пандемия (Covid-19) адам улугъа жукъгъан ауруула нечик уллу хата салыргъа боллукъларын эсге салгъанды. Къоркъуусуз жашаугъа къайтыргъа жаланда вакцинала онг берликлерин да.

22.01.2021, 16:44 - Жамауат

Белгилисича, арт заманда Къабарты-Малкъарда хауле итле аслам жайылгъанларыны хатасындан  социал сетьледе  жамауатдан терк-терк тарыгъыула эшитирге тюшеди.  Бютюнда ата–аналаны   аланы окъуу учрежденияланы, сатыу-алыу точкаланы  къатларында эм башха  халкъ кёп жыйылгъан  жерледе   басыннганлары жарсытады.  Кёп болмай а Нальчикде жашагъан тиширыун

20.01.2021, 11:26 - Маданият

СССР-ни халкъ артисти, Социалист  Урунууну Жигити, Ленин  атлы саугъаны лауреаты, битеу  дунияда да бек иги меццо-сопрано, операны жулдузу Елена Образцова ауушханлы быйыл 6 жыл толгъанды. Ол 2015 жылда январьда жашаууну 76-чы жылында Германияда саулукъ сакълау учрежденияладан биринде ёлген эди. 

 
15.01.2021, 14:11 - Жангылыкъла

Быйыл  Россей Федерацияда от тюшюу  къоркъуусузлукъ жаны бла жорукъла  къабыл этилгендиле. Анга кёре  коммерциялы болмагъан садовод биригиуле эм аланы таматалары эсге алыргъа керек жангы излемле бла жорукъла  бардыла.  Аланы юсюнден  Росреестрни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы  Виталий Дмитриев  айтханды. 

13.01.2021, 08:18 - Экономика

Озгъан жылда Къабарты-Малкъарда тюрлю-тюрлю  товарла бла жумушла ючюн картала бла 24,6 миллион сом чакълы тёленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол эки кереге кёпдю. Быллай амалны  бюгюнлюкде жамауатны 43 проценти хайырланады эмда аны ёлчеми   16,7 миллиард сомгъа жетеди.  

13.01.2021, 08:15 - Жамауат

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

25.12.2020, 08:42 - Тарых

Нальчик гитлерчиледен эркин этилгенли – 77 жыл

1942 жылда  октябрьде гитлерчи аскерле Нальчикни  къолгъа этедиле. Шахар    1943 жылда 11 январьгъа дери фашистлени къолунда болгъанды. Аны эркин этиу сермешлени Закавказ фронтну Шимал аскер къауумуну 37-чи армиясы партизанла бла бирге бардыргъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

26.02.2021 - 19:17

Жетишимли болур ючюн не этерге керекди?

Жетишимли болууну юсюнден кёп китапла жазылгъандыла, тинтиуле бардырылгъандыла. Алай алада баш магъаналы соруугъа жууап берилмейди. Аны сылтауу да бошду – алчылыкъны бир тюрлю жашырынлыгъы жокъду. Аллай оюмну «Большая восьмерка» китапны автору, кёп айтхылыкъ адамланы къатышыулары бла этилген тинтиуню башламчысы Ричард Сент-Джон этеди.

 
Подробности... | Просмотрено: 1
26.02.2021 - 15:00

Байла учуз багъаланы сайлайдыла

        Дунияны эм бай адамлары кеслерин бир кесек «сейир» жюрютгенлерин журналистле бла психологла эртте да эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни Уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 миллиарды болгъан инвесторду, алай кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды эмда фастфуд бла ауузланады.

Подробности... | Просмотрено: 3
19.02.2021 - 08:55

Терк интернетни хайырланып

Россейни  -  Сюд приставларыны федераль  службасыны   КъМР-де бёлюмюню къуллукъчусу Заур Пшеноков  приставларыны «Ход исполнительного производства» деген сервиси  Къырал жумушла тапдырыу  порталда  эм теркледен бириди.  Ол соруугъа жууапны 30 секунддан аз заманнга береди.

Подробности... | Просмотрено: 7
19.02.2021 - 08:50

Хар хайырланыучу иги жанына тюрлениулени сезерча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго» биригиуюню  таматасы Муртаз Каровну башчылыгъы бла   кенгеш болгъанды.  Анда былтыр тамамланнган  жумушланы эсеплегендиле эм быйылгъа салыннган борчла да сюзюлгендиле, деп билдиредиле  энергокюч  организацияны пресс-службасынд

Подробности... | Просмотрено: 7
17.02.2021 - 08:08

«Къабарты-Малкъарны Тюрк бла байламлыкъланы къураргъа онглары уллудула: эл мюлкде, промышленностьда, бизнесде, маданиятда»

Мызыланы Адрайны жашы Къаншаубий «Заманны» редакциясында къонакъда кёп кере болгъанды. Ол Башкъортостанны Тюркде келечилигине таматалыкъ этгенди, аны башламчылыгъы бла тюрлю-тюрлю проектле тамамланнгандыла – экономика, культура жаны бла да.

Подробности... | Просмотрено: 16
12.02.2021 - 21:00

Кюнню халында сагъайтхан болумла

Кюнню халы бла байламлы тапсызлыкъла климат сауут  сынауланы эсебидиле дегенча оюмланы эшитирге тюшеди.  «Комсомольская правда» газетни корреспонденти Евгений Черных ол жаны бла хапарлы болур ючюн кёп жылланы биосфералы, геосфералы эм башха энчи сауутланы темасын тинтген отставкада полков

Подробности... | Просмотрено: 8
12.02.2021 - 08:35

«Сюйген ишинг берген кючню ахчадан алаллыкъ тюйюлсе» Уста Баны Хамзатха – 65 жылачил

Темирчи Бачиланы Хамзатда акъылман  Кязим этген къыпты сакъланнганын  эшитип, Акъ-Суугъа аны юйюне барама.  

Подробности... | Просмотрено: 9
10.02.2021 - 08:36

Исламгъа къошакъ этгеннге Аллахутала ыразы болмаз, аны къуллукълары да къабыл кёрюлмезле

Хар элни да къой союуу башхады. Алай  динни юсюнден айтханда, быллай башхалыкъла, келишмеулюкле ахырда жарамайдыла. Бюгюнлюкде даулашланы асламы исламгъа халкъ адетле кийирилгенлери, тёрелени динни жорукълары сунуп, аланы алышхан кезиуле бла байламлыдыла.

Подробности... | Просмотрено: 12
10.02.2021 - 08:25

Жер тюбюне тамашалыкъ жолоучулукъ

   Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну алчылары  Черек районда Хумала тийресинде дорбунлагъа краеведение экспедициягъа баргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 11
05.02.2021 - 10:50

Таулулада къош къаймакъ ашарыкъдан сора да, энчи бир белгиге саналгъанды

Таулула не заманда да мал тутуп башларын алай кечиндиргендиле. Ашлары – суулары да аны бла байламлыды, сютден кёп тюрлю ашарыкъла этгендиле. Аладан бири – къош къаймакъды. Аны тиширыула юйде да жарашдыргъандыла. Алай асламысында къошда этип болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 12

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

07.12.2018 - 09:35

ЖУЛДУЗЛУ ДА, ТАШЛЫ ДА ЖОЛ

Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы къуллукъчусу, халкъгъа билим бериуню отличниги Тёппеланы Бийсону жашы Сулейман 1917 жылда Кёнделенде туугъанды. Ленин атлы окъуу шахарчыкъда, ызы бла педагогика институтда окъугъанды. Уруш аллы жыллада Элбрус районну билим берген бёлюмюню таматасы болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 16
Тарых

07.12.2018 - 09:30

Оюнну да - оюн биледи

Базар кюн, асхут заманда, беш-алты акъсакъал ныгъышда олтуруп лахор этебиз. Озуп кетген колхоз-совхоз заманланы да эсибизге тюшюребиз. Фермада малчыла, ийнек сауучула болуп ишлеп тургъанбыз. Ара мюлкле адамланы бир бирге жууукъ этген, бирикдирген кюч кибик эди.

Подробности... | Просмотрено: 16
Спорт

07.12.2018 - 09:28

Айтхылыкъ гёжефлени ёсдюрген тренерле

Хар жетишимли спортчуну жанында неда команданы башында тренер турады, аны къыйыны чексиз уллуду. Ол, билимин, къарыуун аямай, сабийлени, абаданланы юйретеди, аланы фахмуларын айнытады, спортда бийик кёрюмдюлеге итиндиреди, алагъа жетерге да болушады. Сёзсюз, бу иш тёзюмлюк, кюч да излейди.

Подробности... | Просмотрено: 27
Жангылыкъла

07.12.2018 - 09:22

Бийик излемлеге келиширикди мектеп

Нальчикде Горный микрорайонну огъары жанында республикада эм уллу боллукъ орта школну къурулушуну юсюнден газетибизде  жаза туруучубуз. Белгилисича ол билим бериу жаны бла эм бийик излемлеге келишген учреждение боллукъду, кеси да тёрт блокдан къураллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

07.12.2018 - 09:18

Къуралыулу эмда хыйсаплы

Право низамгъа бузукълукъланы азайтыр мурат бла Элбрус районну Физкультура эм спорт комитети сакъат сабийлени араларында эришиуле къурагъанлы юч жыл болады. Быйыл а алагъа республиканы спорт-адаптив школунда юйреннгенле да къатышхандыла.   

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

07.12.2018 - 09:15

Окъуучулагъа - грамотала, устазлагъа – ыспас сёзле

 Нальчикде биринчи номерли  санатор-лесной школ ачылгъанлы быйыл жетмиш жыл болгъанды. Анга эмда Аналаны кюнюне  жораланып бу кюнледе анда конкурс бардырылгъанды. Аны уа Нальчик шахарны тиширыуларыны совети  юйюрню даражасын кётюрюу жаны бла  проектге кёре къурагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 25
Тарых

07.12.2018 - 09:05

Аминат

Бу таурухну Евгений Баранов деген оруслу жолоучу Къашхатаудан Малкъаргъа бара эшитгенди эм «Чирик кёлде» деген хапарында аны жазып, 1913 жылда «Вокруг света» журналны 29-чу номеринде басмалагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 33
Саулукъ

07.12.2018 - 09:00

Кеси кёргеннге бир зат да жетмейди

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Каламбий» деген экинчи ачыкъ лекторийге тынгылагъанла  жаяу туризмни (хайкингни) аламатлыгъыны юсюнден билгендиле.  Аны «Элбрус» волонтёр турист отрядны таматасы  Стас Кущев эм «Амерби»  проектни пресс-секретары  Ёзденланы Амерби бардыргъандыла. Ала тынгылагъанлагъа  кеслери кёрген кёп аламат шартланы юсюнден айтхандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 45
Жангылыкъла

07.12.2018 - 08:55

Шёндюгю излемлеге келиширге, жангы технологияланы хайырланыргъа, жууаплылыкъны толу ангыларгъа

Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде, Шимал Кавказны асламлы информация органларыны алтынчы форуму башланнганды бу кюнледе. Анга мингден артыкъ журналист, власть органланы, пресс-службаланы, жамауат организацияланы, бизнесни келечилери эмда экспертле келгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 24
Маданият

05.12.2018 - 09:40

Жашауун толу тепсеу бла байлагъанды

 Быйыл Тырныаууз шахарда Къулийланы Къайсын атлы Культура юйню балетмейстери Будайланы Ануарны жашы Русланнга «Къабарты-Малкъар Республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген ат аталгъанды.  Аны ол махтаугъа тийишли болгъаны сёзсюздю.

Подробности... | Просмотрено: 42
Маданият

05.12.2018 - 09:30

Чыгъармачылыгъы – кюнден толу жаяу жолчукъ, тёгереги уа – тау гюлле

Белгили жазыучу, журналист, КЧР-ни халкъ поэти, Байрамукъланы Ибрагимни къызы Фатима Къыргъызда туугъанды, Жангы Жёгетей элде ёсгенди. Къарачай-Черкес къырал институтда окъугъанды, школда устазлыкъ этгенди. Бёлек жылны ичинде «Къарачай» газетни журналисти, бёлюмюню таматасы.

Подробности... | Просмотрено: 69
Право

05.12.2018 - 09:20

Бокс бла кюреширге болушхандыла

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле жандауурлукъ этиуден да артха къалмайдыла. Бу жол  ала Бабугентде кадет школ-интернатда окъугъан Ансаргъа болушхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жангылыкъла

05.12.2018 - 09:15

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

                        Сыйлы жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 30
Жангылыкъла

05.12.2018 - 09:10

Алгъа итиннген кёп затха жетишир

Майский шахарда 5-чи номерли орта школну 10-чу классыны окъуучусу Вероника Кошелева алгъа итиннген, кёпню билирге сюйген къызды. Ол айырмалы окъуучуду, мектепни жамауат ишине тири къатышады, тюрлю-тюрлю конкурслагъа, олимпиадалагъа  да барып, жетишимли болуп къайтады.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жангылыкъла

05.12.2018 - 09:05

Уста кадрла хазырлаугъа алланып

 

Подробности... | Просмотрено: 25
Жангылыкъла

05.12.2018 - 09:00

Уллу илмугъа гитче атламла

 Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде дисциплинала аралы проектлени конкурсу ётгенди. Анга Бабугентде кадет школ-интернатны, Нальчикни 20-чы, Бахсанны 6-чы эм Хасанияны 16-чы номерли  орта школларыны келечилери къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 22

Страницы