23.01.2019, 08:11 - Жамауат

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла Черек районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис да къошулгъандыла.  

23.01.2019, 08:03 - Тарых
   Ленинград - кишиликни, къатылыкъны, жашаугъа термилиуню, ышаныулукъну юлгюсюдю.  Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринде окъуна душманны къуршоууна тюшюп, ленинградчыла 900 кюнню бла кечени ичинде ачлыкъны, сууукълукъну сынагъандыла, хар кюн да ёлюмню кёзюне къарап жашагъандыла. Алай шахар ол къыйынлыкълагъа чыдагъанды, душманнга баш урмагъанды, даражасын тас этмегенди. Къыралыбызны шимал жанында ара шахарын гитлерчиледен   эркин этиу сермешлеге  уа  Къабарты-Малкъарны жашлары бла къызлары да къатышып, жигитликни юлгюсюн кёргюзтгендиле.   

 

23.01.2019, 08:00 - Политика

    «Единая Россия»  политика партияны регион бёлюмюню политсоветини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда эки соруугъа къаралгъанды. Биринчиси былтыр федерал партия проектлени жашауда бардырыу къалай ётгенин  сюзгендиле. 

21.01.2019, 09:40 - Жангылыкъла

   Быйыл къыш солуу кюнледе Россейни регионларында  жети миллиондан артыкъ турист кечиннгенди.

21.01.2019, 09:30 - Спорт

   Республиканы грек-рим тутушуудан биринчилигине 2002-2003 жыллада туугъан жашла къатышхандыла. Эришиу Чегем шахарда къуралгъанды, Элбрус районну спортчулары анда беш майдал къыхандыла.  

21.01.2019, 09:05 - Тарых

  Шаханланы Басият 1879 жылда 17 январьда Владикавказда туугъанды. 1896 жылда Александр патчах атлы кадет корпусну бошагъандан сора,  Басият артиллерия училищеде айырмалы окъуйду. Ол окъууда жетишимлери бла тенглерини арасында биринчи болгъаны себепли, анга къуллукъ этерге сюйген жерин сайларгъа эркинлик берилгенди. Ол Ата журтуна барыргъа ыразы эди,  Басиятны 1898 жылда Кавказгъа 21 артиллерия бригадагъа къуллукъ этерге иедиле.
 

16.01.2019, 08:21 - Спорт
    Москваны ауур атлетикадан биринчилигине 15-17-жыллыкъ жашла къатышхандыла, хорлагъанлагъа къыралны Старый Осколда январьны ахырында боллукъ биринчилигинде эриширге эркинлик берилгенди. 
16.01.2019, 08:19 - Жангылыкъла

    Алгъаракъда  Къабарты-Малкъарны Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан  кёп  функциялы арасыны таматасы Аслан Афаунов МФЦ-ны «Новая высота» деген конкурсну республикада кесегинде хорлагъан келечилери бла тюбешгенди.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАНГЫЛЫКЪЛА

21.01.2019 - 09:40

   Быйыл къыш солуу кюнледе Россейни регионларында  жети миллиондан артыкъ турист кечиннгенди.

Подробнее | Просмотрено: 10

21.01.2019 - 09:25

    Республиканы полициячылары тюрлю-тюрлю бузукълукъла ючюн федерал излеуде болгъан эки адамны бир кюнню ичинде ачыкълагъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 4

21.01.2019 - 09:10

  Кёп болмай Нальчикни мэриясы шахарда  автобусла тохтаучу бир талай жерге ремонт этип тапландыргъанды.
       - Жангыртыу ишлени кезиуюнде саулай да он остановкагъа къаралгъанды. Ала ара шахарны Ленин, Калмыков, Суворов, Тарчоков, Осетинская, Профсоюзная эм башха орамлада орналадыла.

Подробнее | Просмотрено: 10

18.01.2019 - 08:19

КъМР-ни Парламенти жаш тёлю билим бериу эм илму организацияланы арасында «Мени законла чыгъарыучу башламчылыгъым» деген конкурсну бардырады. Тинтиулени быйыл 1 мартха дери конкурсну къурау комитетине берирге керекди.  

Подробнее | Просмотрено: 6

18.01.2019 - 08:14

 Алгъаракълада Чегем районда сюд приставла бла «Газпром межрегионгаз Нальчик»  компанияны келечилери рейд бардыргъандыла. Аны чеклеринде борчлары болгъанладан жюз минг сомдан артыкъ жыйылгъанды.
   Бу жол контролёрла районда газ ючюн иги кесек заманны  тёлемей  тургъан онюч адамны жокълагъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 6

ИЛМУ

18.01.2019 - 08:10

   КъМР-ни  Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери  жаны бла министерствосуну  Жаш тёлю кёп функциялы арасыны башчылыгъы бла  бу кюнледе "Тарыхны, экономиканы, правону, обществознанияны дерслеринде коррупциягъа  къажау кюрешни юлгюлерин хайырланыу" деген ат бла республикалы семинар б

Подробнее | Просмотрено: 4

18.01.2019 - 08:00

Школчуланы  битеуроссей олимпиадасыны Къабарты-Малкъарда кесеги  быйыл 11 январьда башланнганды эмда  25 февралгъа дери бардырыллыкъды. Анга республиканы районларындан, шахарларындан, эллеринден  да  9-11-чи классладан  мингден артыкъ окъуучу  къатышыргъа ыразылыкъларын билдиргендиле.

Подробнее | Просмотрено: 10

28.12.2018 - 08:32

     Долинскде "Синдика" къонакъ юйде  "Адамны ариулу эмда саулугъу бла байламлы  проблемаланы кетериу"  деген  битеуроссей  форум  бардырылгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 14

ЖАМАУАТ

23.01.2019 - 08:11

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла Черек районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис да къошулгъандыла.  

Подробнее | Просмотрено: 12

23.01.2019 - 08:09

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе эди, аны жашауу башха тюрлю къуралыргъа болур эди.

Подробнее | Просмотрено: 6

21.01.2019 - 09:20

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ этгенбиз.

Подробнее | Просмотрено: 9

ПОЛИТИКА

23.01.2019 - 08:00

    «Единая Россия»  политика партияны регион бёлюмюню политсоветини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда эки соруугъа къаралгъанды. Биринчиси былтыр федерал партия проектлени жашауда бардырыу къалай ётгенин  сюзгендиле. 

Подробнее | Просмотрено: 8

16.01.2019 - 08:00

Айырмалылагъа - дипломла, ахча саугъала
КъМР-ни Парламенти республиканы законла чыгъарыучу баш органыны ишин асламлы информация органлада ачыкълагъан бек иги материалланы сайлау жаны бла конкурс бардырады. Ол Парламентни 25-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде къуралгъанды эмда жамауатны бу органны борчлары бла шагъырейлендирир мурат  бла башланнганды. 

Подробнее | Просмотрено: 4

28.12.2018 - 08:03

                             Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

                                              Бегими

Подробнее | Просмотрено: 6

ПРАВО

23.01.2019 - 08:12

   Республиканы право низамны сакълаучу органлары 18 январьда болгъан  аварияны сылтауларын тинтедиле. Аны кезиуюнде эки жаш адам жоюлгъанды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан. 

Просмотрено: 5

18.01.2019 - 08:17

Кеф водитель жолда жюрюуге къатышханлагъа бек уллу къоркъууладан бириди. Эсиргенлени хаталарындан адамла жоюлгъанлары, быллай бузукълукъ ючюн уголовный жууапха тартылыннганы, уллу тазирле да бирлени  бу «жигитликден» тыймайдыла.

Просмотрено: 6

СПОРТ

23.01.2019 - 08:21

    Олимпиаданы халкъла аралы комитети 2012 жылда Лондонда бардырылгъан Олимпиадада гюржюлю гёжеф Давид Модзманашвили допингни хайырланып тутушханын тохташдыргъанды. 

Подробнее | Просмотрено: 3

23.01.2019 - 08:13
   «Эльбрус» спорт школ 2007 жылдан бери ишлейди. Онбир жылны ичинде анда Россейни спортуну юч устасын, спортну устасына алты кандидатны эмда биринчи  разрядлы тёрт спортчуну хазырлагъандыла.
 
Подробнее | Просмотрено: 3

21.01.2019 - 09:30

   Республиканы грек-рим тутушуудан биринчилигине 2002-2003 жыллада туугъан жашла къатышхандыла. Эришиу Чегем шахарда къуралгъанды, Элбрус районну спортчулары анда беш майдал къыхандыла.  

Подробнее | Просмотрено: 4

16.01.2019 - 08:21
    Москваны ауур атлетикадан биринчилигине 15-17-жыллыкъ жашла къатышхандыла, хорлагъанлагъа къыралны Старый Осколда январьны ахырында боллукъ биринчилигинде эриширге эркинлик берилгенди. 
Подробнее | Просмотрено: 13

ЭКОНОМИКА

11.01.2019 - 08:32

   Сбербанкны «ДомКлик» деген электрон сервисинде энди юйню неда фатарны ортакъгъа берирге сюйгенле аны юсюнден билдириу этерге боллукъдула. Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтханларына кёре, ары, ол санда, отоуланы, юйню бир кесеклерини суратларын  да салыргъа жарарыкъды.

Подробнее | Просмотрено: 8

28.12.2018 - 08:21

Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетия-Аланияда управлениясы бла Къабарты-Малкъар Республикада предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный бирге ишлеуню юсюнден келишим этгендиле.

Подробнее | Просмотрено: 19

МАДАНИЯТ

18.01.2019 - 08:05

   Малкъарлыланы бла къарачайлыланы жашауларында ташланы магъаналары бек уллуду. Халкъны кёлден чыгъармачылыгъында аны юсюнден кёп айтылады. Къууанчында, бушууунда да таулу адам ташны хайырланнганды.

Подробнее | Просмотрено: 8

18.01.2019 - 08:02

   Бу кюнледе Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы журналисти, Россейни Жазыучуларыны союзуну члени, айтхылыкъ тилманч , журналист, жазыучу  Текуланы Махайны жашы Жамалгъа 85 жылболлукъ эди. Андан тамам 32 жылын а ол «Коммунизмге жол» («Заман») газетге бергенди.

Подробнее | Просмотрено: 9

ТАРЫХ

23.01.2019 - 08:07

    Къайсы миллетни алып къарасанг да, хар тукъумну да кесини тарыхы болгъанды. Малкъар халкъда да, мени акъылыма кёре, тукъумланы тинтгенде ачыкъланнган шартла адамны сейирин къозгъайдыла. Кесини ата тукъумуну юсюнден Чегембайланы (Баразланы) Музафарны жашы Зуфар 2006 жылны март айында айтхан эди. Ол замансыз дуниясын алышханлы бир талай жыл болады.

Подробнее | Просмотрено: 4

23.01.2019 - 08:05

Ал сёз

   Кёчгюнчюлюкню, киши жеринде жашауну къыйын жылларында кёп тюрлю ачыулу, бушуулу ишле бла бирге бир-бирледе къужур шартла да бола тургъандыла. Бек сейири уа: ол заманда болгъан затла, адамланы хар айтханлары, хар этгенлери - иги неда аман иш болсун- къуру тамата тёлюню угъай, бизни, сабийлигибиз кёчгюнчюлюкню жылларына тюшгенлени да, эсибизде къалгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 10

23.01.2019 - 08:03
   Ленинград - кишиликни, къатылыкъны, жашаугъа термилиуню, ышаныулукъну юлгюсюдю.  Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринде окъуна душманны къуршоууна тюшюп, ленинградчыла 900 кюнню бла кечени ичинде ачлыкъны, сууукълукъну сынагъандыла, хар кюн да ёлюмню кёзюне къарап жашагъандыла. Алай шахар ол къыйынлыкълагъа чыдагъанды, душманнга баш урмагъанды, даражасын тас этмегенди. Къыралыбызны шимал жанында ара шахарын гитлерчиледен   эркин этиу сермешлеге  уа  Къабарты-Малкъарны жашлары бла къызлары да къатышып, жигитликни юлгюсюн кёргюзтгендиле.   

 

Подробнее | Просмотрено: 6

ЭКОЛОГИЯ

14.01.2019 - 09:00

        Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповедниги 1976 жылда къуралгъанды. Анда ишлерин сюйген, анга кёллери бла берилген  адамла урунадыла. Аны тийрелеринде аламат жерледен сора да, Къызыл китапха кирген битимле, жаныуарла, къурт-къумурсхала да бардыла.

Подробнее | Просмотрено: 4

28.12.2018 - 08:28

         Къабарты-Малкъарда быйыл озгъан тогъуз айны ичинде Роспотребнадзор тенгиз продукция сатхан 62 тюкенни тинтгенди. Аладан 29-нда тюрлю-тюрлю бузукълукъла табылгъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 8