19.10.2018, 12:44 - Статьи

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Последнее


Хакъларын карточка бла алгъанла асламдыла

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю чыгъаргъан карточкаланы саны бюгюнлюкге 123 мингнге жетгенди. Аладан 74 проценти иш хакъны тёлеу бла байламлыдыла, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Мэр, тарыгъыулагъа тынгылагъандан сора, базарда тюрлениулени тохтатыргъа оноу этгенди

Долинскде орналгъан таулу базарны, муниципальныйден чыгъарып, энчи иеге бергенлерини эм аны бла байламлы чыкъгъан тапсыз болумланы юслеринден хапарла халкъда бир ненча айдан бери жюрюйдюле. Башхача айтханда уа, базарны жангы иеси сатыу жерлени орунларына жангы уллу ангарла ишлеп,  алада бёлюмлени хар бирин 120 минг сомгъа сатаргъа эм ай сайын аренда хакъны да алыргъа деп оноу этгенди.

Жаш бизнесменлени таукеллендирген дерсле

Управление институтну къурулуш бёлюмюню тёртюнчю курсуну студенти Черкесланы Мустафа бла Мыртазланы Мариям бизнесде биринчи атламла этип башлагъандыла. Жаш адамла билдиргенлерича, жангы проектлени къурагъан, бизнес планла жарашдыргъан, къурулуш бла кюрешген алагъа бек сейирди.

Къагъытланы орунларына электрон амалла

Келир жылны январь айындан башлап эл мюлк продукцияны ташыу, жюрютюу, аны бир жерден башхасына кёчюрюу къагъытлада угъай, электрон амал бла жарашдырылгъан документледе сакъланырыкъды. Ол онгну бусагъатда битеу регионлада да хайырланып башлагъандыла. Къабарты-Малкъарны Россельхознадзор управлениясы да бу ызда аслам жумуш тамамлайды.

Къыралны баш геральдмейстери - КъМКъУ-ну сыйлы профессору

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни илму советини ыразылыгъы бла Къырал Эрмитажны таматасыны орунбасары, тарых илмуланы доктору, профессор, Россей Федерацияны Президентинде Геральдика советни председатели, КъМКъУ-ну Попечитель советини келечиси Георгий Вилинбаховха «КъМКъУ-ну сыйлы профессору» деген ат берилгенди.

Культурада башланнган битеу проектле да бюджетде кеслерине жер табаргъа керекдиле

Федерал бюджет экинчи окъулууунда сюзюлгенде, «Единая Россия» политика партия культурада башланнган битеу жумушлагъа ахча бёлюнюрюн къаты сурарыкъды. Аны юсюнден «Жер-жерли маданият юй» партия проектни жашауда бардырыугъа жууаплы болгъан Ольга Казакова РФ-ни Къырал Думасында культура жаны бла вопрослагъа жораланнган жыйылыуда айтханды, деп билдиргендиле бизге партияны пресс-службасындан.

Жолда жорукъланы бузгъанланы жууапха тартылмай къалмазлыкъларына тюшюндюрюу

Къабарты-Малкъарда жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны кезиулю жыйылыуунда жорукълагъа бузукълукъла этген водительлени жууапха тартыуну юсюнден бегимле къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди. Кенгешни премьер-министрни орунбасары Владимир Болотоков бардыргъанды.

Тюз сайлау этерге себеплик

2017 жылны октябрь айындан башлап 27 ноябрьге дери «Я выбираю» деген ат бла любитель видео- эм аудиороликлени жаш тёлю эришиуюне заявкала алынырыкъдыла. Аны къураучулары: Россейни ЦИК-инде РЦОИТ, РФ-ни эркин айырыуларыны фонду, «Жангылыкъланы Миллет Службасы» информация агентствосу. Алагъа себепликни М.В. Ломоносов атлы МГУ эм «Экономиканы бийик школасы» НИУ этедиле.

Майдалла аслам эдиле

Бу кюнледе эркин тутушуудан талай эришиу бардырылгъанды. Алагъа къатыша, «Хасания», «Къашхатау» бла «Огъары Малкъар» спорт клублада жарау этген жашчыкъла аслам майдал къытхандыла.
Алай бла республиканы 2002-2004 жыллада туугъанланы араларында бардырылгъан биринчилигинде доммакъ майдалланы Биттийланы Расул бла Сарбашланы Таулан алгъандыла.

Тюрлениуле хайырлы болурла деп ышанырчады

Бу кюнледе КъМР-де Ич ишле министерствону Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу инспекциясында бир къауум норма праволу актлагъа тюрлениуле кийирилгенине жораланнган брифинг ётгенди.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS