Ата журтубузну чынтты къоруулаучуларын ёсдюрюуге - танг себеплик

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында, саулай къыралдача, «Юнармия» Битеуроссей сабий-жаш тёлю аскер-патриот жамауат къымылдауну чеклеринде жаш аскерчилени отрядлары къураладыла. Окъуудан эркин заманларында школчула Россейни тарыхына, аскер ишге юйренедиле, жаш аскерчини курсларын ётедиле, спортну аскер тюрлюлери бла кюрешедиле. Алай бла ала Ата журтубузну керти къоруулаучулары боллукъдула.
Аскер-патриот ниетде юйретиуде Тырныаууз шахарны 6-чы номерли школунда уллу сынау жыйышдырылгъанды. Аны юсюнден жашау этиуню къоркъуусузлугъун жалчытыу дерсни устазы – жаш патриотланы «Успех» отрядыны башчысы Малкъарланы Махти былай айтады:
- Жаш аскерчилени биригиулери озгъан ёмюрню 90-чы жылларында «Жаш патриотланы къымылдауу» (ДЮП) жамауат организацияны мурдорунда къуралгъанды. Бизни школда да бу ишге баш магъана бериледи. Биз «Россей Федерацияны инсанларын патриот ниетде юйретиу» къырал программаны башчылыкъгъа алгъанбыз. Аны чеклеринде кесибизни программабызны да хазырлагъанбыз.
Аны баш мураты окъуучуланы ата журтубузгъа кертичи болургъа, анга хурмет этерге, культурагъа, адет-къылыкъгъа юйретиргеди. Аны бла бирге уа  патриот ниетни жайыу, инсанлыкъ сезимлерин кючлеу жаны бла иш да бардырылады.
Биз сабийлеге тёгерекдеги къудуретге, адамлагъа сакъ болургъа кереклисин да ангылатабыз, аланы фахмуларын, билимлерин айнытыргъа да кюрешебиз, шёндюгю дунияда кеслерине жер табаргъа хазырлайбыз. Бу ишде уа тюрлю-тюрлю амалланы хайырланабыз. Ол санда Уллу Ата журт урушну ветеранлары, Афганистанда интернационал борчларын толтургъан аскерчиле, Чернобыль атом станцияда къаугъаны кетериуге къатышханла бла тюбешиуле къураладыла.   
Школда кишиликни дерслерин бардырыу да иги тёреге айланнганды. Уллу Хорламны кюнюне аталып женгил атлетикадан кросс, Россей Федерацияны Конституциясыны байрамыны чеклеринде граждановеденияны декадасы, Ата журтубузну къоруулаучусуну кюнюнде уа аскер-спорт многоборьеден эришиуле бардырыладыла. Жаш аскерчилерибиз Ата журтубузну къоруулаучуларыны эсгертмелерине гюлле салыу жумушлагъа, Ёлюмсюз полкга, Эсгериуню вахтасына, «Ветераннга болуш», «Ветеранла къатыбызда жашайдыла» деген акциялагъа да тири къатышыучудула. Биз районну аскер комиссариаты, ДОСААФ-ны бёлюмю, МЧС, жууукъдагъы аскер частьла бла байламлыкъла къурагъанбыз.  
Окъуучуларыбыз «Зарница», «Хорлам», «Аскер» спорт оюнлагъа дайымда къатышадыла эмда жетишимле кёргюзтедиле. 26 жылны ичинде «Хорлам» деген аскер-спорт оюнда Элбрус районда бизге жетген жокъду, республикалы бёлюмде да юч кере хорлагъанбыз.
«Зарницада» да алчыланы санына беш кере чыкъгъанбыз. Районда «Биз хорламны туудукъларыбыз», «Бравые ребята» музыкалы конкурсда да бир ненча кере хорлагъанбыз. Былтыр КъМР-ни Парламентини Жаш тёлю палатасы къурагъан аскер-патриот оюнда, быйыл а «Чекчилени жаш нёгерлери» деген республикалы конкурсда биринчиле болгъанбыз.
Бизни команда окъуучуланы араларында ОБЖ дерсден олимпиадалада иги кёрюмдюле болдурады. Жаш аскерчилени къымылдауларыны биринчи битеуроссей жыйылыуларына уа окъуучубуз Аппайланы Замир да къатышханы къууандырады.
Школда патриот ниетде юйретиуню баш жетишимине уа тамата классланы окъуучулары аскер вузлагъа кирирге итиннгенлерин санаргъа боллукъду. Бюгюнлюкде уа Жолаланы Замирге, Байсолтанланы Назирге, Алихан Розиковха, Мурат Пиакартовха, Толгъурланы Тамерланнга, Артём Алихбердовха, Бекболатланы Залимге ышаныулукъ уллуду.
Класс таматала, устазла да ёсюп келген тёлюню патриот ниетде юйретиу жаны бла программаны толтуруугъа тири къатышадыла. Районну башха учреждениялары, жамауат организацияла бла да байламлыкъла къуралгъандыла. Биз окъуучуларыбыз школну бошагъанда адеплиле болурларын, туугъан журтларын хурметлерлерин, Ата журтубузну къорууларгъа хазыр болурларын сюебиз. Патриотлукъ – ол адамгъа берилген сезимди, аны айнытыргъа, ёсдюрюрге керекди. Россейни Президенти Владимир Путин айтханыча, халкъланы бирикдириуде патриотизмден уллу кюч жокъду.

Анатолий Темиров.

Свежие номера газет Заман