Ток ючюн тёлерге сюймегенле ансыз къаладыла

Хайырланылгъан электрокюч ючюн эки неда андан кёп айны ичинде тёленмей турса, абонентни юйюне неда мюлкюне баргъан ток кесиледи. «Каббалкэнерго» компаниядан билдиргенлерине кёре, быйыл сентябрьде аны бла байламлы 4637 заявка берилген эди. Ол былтырдан эсе минг бла жарымгъа аслам болгъанды. Аланы юсю бла жыйылгъан борчланы ёлчеми 69,7 миллион сомгъа жетгенди. Алай бла тёлеулерин арт болжалгъа салып турургъа сюйген, кеслерини да битеу да 8,97 миллион сом берликлери болгъан 168 абонентни электрикле токсуз къойгъандыла. Ол санда 18 предприниматель да бар эди. Ахчаны асламысын да – 8,2 миллион сомну – ала берирге керек эдиле.
Озгъан жылны сентябрь айы бла тенглешдиргенде, бу жол токсуз къалгъанланы саны эки кереге кёбейгенин белгилерге тийишлиди. Ахшы шартха уа электриклени аллай умут бла келирлерин сакъламай, борчларын жабаргъа ашыкъгъанланы саны 96,4 процентге жетгенин санаргъа боллукъду.
Муниципалитетлени юсюнден энчи айтханда, «къара тизмеде» баш жерни Басхан район алгъанлай турады. Заявкаланы эм кёбюсю да – 1677 (36 процент) - андан келгендиле. Алай токсуз жаланда жыйырма абонент къалгъанды, бирсиле уа мычымай окъуна тёлегендиле. Эсгериулеге артыкъ къулакъ салмагъанлагъа Урван районда абонентлени санаргъа боллукъду. Озгъан айда токну кесерге деп анда кёп къалмай 500 заявка бар эди да, аладан ондан бирини юсю бла тийишли мадар этилгенди.
Прохладна, Лескен эмда Чегем районлада хайырланыучуланы бир-бирлери да тёлерге ашыкъгъанлагъа хазна ушамайдыла. Биринчисинде 283 заявкадан жыйырма экиси тамам этилгенди. Чегем районда 597 абонентден токсуз 29 къалгъанды; Лескен районда уа берликлери болгъан 228 адамдан онбешисинден къалгъан башхалары борчларын жапхандыла.
Зольск районда жашагъанланы уа эм «тири» хайырланыучулагъа санаргъа боллукъду. Токсуз къалыргъа боллукъ 672 абонент аланы электрикле жокъларыкъларын эшитгенден сора олсагъат окъуна тёлерге ашыкъгъандыла. Уллу кёллю болуп къалгъан ючеулен а юйлерине келген ток ызланы сагъынылгъан къонакъла кесе тургъанларын кёргендиле.
Саулай алып айтханда, тийишли эсгериуле быйыл битеу да 34745 абонентге жиберилгендиле. Аладан 1638 (ол санда 100 предприниматель неда организация бар эди) ток бла жалчытыудан къуру къалгъандыла. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, аланы саны эки кереге азайгъанды, тёлеулерин берирге ашыкъгъанланы ёлчеми уа, сегиз процентге кёбейип, 95,3 процентге жетгенди.
Компанияда айтханларына кёре, хайырланыучуну юйюн неда мюлкюн электрокюч сетьледен кесиу бла кюрешген ол да амалсызны ишиди. Алай жорукълагъа сыйынмагъанла бла ансыз да болмайды. Бютюнда быйыл РФ-ни Правительствосуну 624 номерли бегими бла талай норматив актлагъа тюрлениуле сингдирилгенлеринден сора. Алагъа кёре, энди бир-бирледе токну кесиу ишни соза турмай, бек терк тамам этерге эркинлик бериледи. Аны юсюнден толуракъ информацияны бу интернет-сайтда http://government.ru/docs/all/111770/ табаргъа боллукъду.
Дагъыда бир эсгертиу: ток кесилгенден сора, борчланы жабып, аны артха къошама деген, ол иш ючюн да электриклеге энчи тёлерге керек боллукъду.

Басмагъа Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман