Къабарты-Малкъар Республиканы республикалы бюджети 2018 жылны тогъуз айына къалай толтурулгъаныны юсюнден Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну отчётуну юсюнден

                                           Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
                                                                                Б Е Г И М И
    Къабарты-Малкъар Республиканы  республикалы бюджети (андан ары жаланда «республикалы бюджет» деп жазылып къаллыкъды) 2018 жылны тогъуз айына къалай толтурулгъаныны юсюнден Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну отчётуна тынгылы къарап, Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти былай белгилейди: республикалы бюджетни кеси файдалары жаны бла план заданияла федерал бюджетден финанс болушлукъну тергемей 68,3 процентге толтурулуп, 8000775,7 минг сомгъа жетгендиле. Битеулю файдала 71,8 процентге толтурулгъандыла эмда 21743071,6 минг сом болгъандыла.
     Республикалы бюджетни къоранчлары план кёрюмдюлени 65,4 процентин тутадыла эмда 20173933,0 минг сомгъа жетгендиле. Алайды да, отчёт кезиуде республикалы бюджет файдалары къоранчларындан эсе 1569138,6 минг сомгъа кёп болуп алай толтурулгъанды.
     Башында кёргюзтюлген шартладан хыйсап этип, Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти бегим этеди:
     Республикалы бюджет 2018 жылны тогъуз айына къалай толтурулгъаныны юсюнден Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну отчётун  эсге алыргъа.

Къабарты-Малкъар Республиканы
Парламентини Председатели                                              Т.ЕГОРОВА

Нальчик шахар,
2018 жыл 20 декабрь,
№1001-П-П

 

Поделиться: