Диагностика арада паллиатив болушлукъ этген бёлюм ачыллыкъды

   Къабарты-Малкъарны Саулукъ сакълау министерствосуну Консультация-диагностика медицина арасында жангы жылдан башлап паллиатив болушлукъ этген бёлюм ишлеп тебирерикди. Анда къыйын ауругъан адамлагъа багъарча реанимация бла жатдырыргъа 15 жери боллукъдула, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.
    Бусагъатда  арада оборудование салына турады, мебель келтирилгенди, отоуланы жарашдырыладыла. Анда ишлерик врачла да юйретиу курсланы ётгендиле. Паллиатив болушлукъ республиканы больницаларында 2015 жылдан бери этиледи. Быйыл Сабийни юйюнде патронаж служба ишлеп башлагъанды эм Заюковода район больницада беш багъар жери бла бёлюм ачылгъанды. Жыл сайын паллиатив болушлукъну регионда 500-ден аслам адам алады. Бу мадар сау болмазлыкъ инсаннга азаплыкъ сынагъанында себеплик этер, аны жууукъларын къыйын кезиуде эс тапдырыр, аланы саусузгъа къараргъа юйретир муратда этиледи.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: