Жангоразланы Ислам – эм кючлюлени санында

   Санкт-Петербугда кикбоксингден «XXI КУБОК ПЕТРА» деген ат бла тёрели эришиу болгъанды. Аны Россейни бла шахарны спортну бу тюрлюсюнден федерациялары, Санкт-Петербургну физкультура эм спорт комитети къурагъандыла. Турнирни мураты жаш адамланы саулукълу жашау бардырыргъа кёллендириу, кикбоксинг бла кюреширге итиндирир, къыралны регионларыны араларында спорт байламлыкланы кючлеу эди.
    Эришиу олимпиада жорукъла бла энчи эм командалы зачётлада бардырылгъанды. Анда Къабарты-Малкъардан «Эльбрус» клубдан Жангоразланы Ислам сермешгенди. Ол, битеу тюбешиулерин хорлам бла бошап, алтын майдалны алгъанды.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: