Чеклени тийрелерин жокълауну жорукъларына бойсунуу – хар кимге да борчду

Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясы Къабарты-Малкъарны жамауатына бла аны къонакъларына былай эсгертеди: чекни тийрелерине  келген эмда алайлада  тургъан  хар адамны да жанында аны инсанлыгъына шагъатлыкъ этген документи (паспорту, сабийни туугъаныны юсюнден шартла жазылгъан къагъыт) болургъа керекдиле. Къырал чекни узунлугъуна беш километр жууукълукъда турур ючюн а, ол документледен сора да, чекчи зонагъа ётерге эркинлик берген къагъыт да керек боллукъду.                     

Аллай пропускла Россей Федерацияны инсанларына аланы Чекчи управлениягъа къырал жумушланы толтурууну юсюнден берген заявлениялары эсепге алыннган кюнден башлап  15 ишчи кюнню, тыш къыраллылагъа эмда гражданстволары болмагъанлагъа уа 30 ишчи кюнню ичинде жарашдырыладыла. Бир  неда кёп адамгъа пропускла берирлерини юсюнден тилекни жазгъан  инсан аны кеси элтирге неда почта бла жиберирге боллукъду. Электрон документнича Чекчи управленияны электрон почтасына (pu.kbr@fsb.ru), ол санда Бир порталны юсю бла да иерге онг барды. Пропускла  жарашдырылгъан, берилген да хакъсыз этиледиле.

Чекни къатында тийрелени жокълар умут этгенлеге чекчи зонагъа ётюуню ёлчемлерин билдиребиз:

Элбрус муниципал районда:

-«Элбрус» канат-маятник жолну станциясыны юг-запад жанындан 200 метр

-«Гара-Баши» канат-кресло жолну ахыр станциясыны юг жанындан 1000 метр;

-«Бахсан» альплагерьни юг-восток жанындан 300 метр;

«Шхельди» альплагерьни север-запад жанындан 50 метр;

-Огъары Бахсан элге транспорт бла кётюрюлген жерни юг жанындан 300 метр.

Чегем муниципал районда:

-Булунгу элни юг жанындан 500 метр.

Черек муниципал районда:

-Бызынгыны юг жанындан 2500 метр;

-Огъары Малкъарны юг жанындан 2300 метр.

Элбрусха юг жанындан тёрели жол бла (Онбиреуленни ышыгъы- Пастуховну къаялары – Къысыкъ тырхык – Элбрусну айрысы – Элбрусну кюнбатыш неда кюнчыгъыш тёппелери) кётюрюлюр ючюн чекчи зонагъа пропуск керек тюйюлдю.

Эсигизге салайыкъ: чекчилени, чек белгилени, инженер-техника мекямланы, чекчи органланы башха объектлерин да суратха бла видеогъа алдырыргъа эркин этилмейди.

Поделиться: