Жазылыу-2019 Сентябрьден алып башларча

 Хурметли жамауат!
Сиз бир тюрлю сылтаула бла  «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, ишни тюзетирге онг барды. Августну  27 дери,  почтагъа барып, ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, аны 1 сентябрьден алып, окъуп башларыкъсыз.

Жазылыуну тёрт айгъа багъасы -464 сом 20 капекди.
Бизни индексибиз - 51532

Поделиться: