Осал къылыкъладан тыярча

Кёп болмай Ичгичиликге къажаулукъну битеуроссей кюнюне жоралап, Т. Мальбахов атлы Миллет библиотекада «В трезвости - счастье народа» деген тюбешиу болгъанды. Аны баш мураты адамланы, бютюнда жаш тёлюню, аракъыгъа, наркотиклеге къаршчы сюелирге чакъырыудады. Ол кюн китапханагъа вузланы студентлери бла жамауат биригиулени келечилери жыйылгъандыла.
Анда ичгини юсюнден жазылгъан китапладан бла журналладан кёрмюч да жарашдыргъандыла. Бу кюреш къалай къуралгъанын, ишлеринде къаллай чырмаулагъа тюбегенлерини юсюнден да айтыргъа Нальчикде Орус православный килисаны наркоманиялыкъ бла ичгичиликге хорлатханла бла ишлеген бёлюмню башчысы протоиерей Олег Васин, республиканы Медицина профилактика арасыны таматасы Мадина Хатухова бла анда уруннган врач-нарколог, психиатр Артур Пачев, «Волонтёры-медики» битеуроссей жамауат биригиуню координатору Осман Шогенов эмда башхала келген эдиле.
Протоиерей бу датаны тарыхы эрттеден келгенин айтханды. Адамла ичгини хатасындан мурдарлыкъ этгенлерин да белгилегенди ол. Статистикагъа кёре, бу осал къылыкълагъа берилгенлени саны ёсгенлей турады. Жаш адамланы кёбюсю бир биринден кёргенни этип, ызы бла тохтаялмай къалгъанын билдиргенди. Ичгичини хатасындан жылгъа ненча мурдарлыкъ, къыйын жол болум, ненча юйюр чачылгъанын да санагъандыла. Ол а кёплени сагъышлы этмей амалы жокъ эди.
- Биз наркоманиягъа, ичгичиликге хорлатханла бла ишлегенлей тургъаныбыз ючюн ол къаллай болумлагъа келтиргенин шарт билебиз. Адамланы ол жолну сайламазгъа чакъыргъанлай, тюрлю-тюрлю жыйылыула къурагъанлай турабыз. Адам гриппден билмей ауругъанлыкъгъа, быллай затны уа кеси ыразылыгъы бла сайлагъаны неден да аманды. Ичгини, наркоманияны хатасындан кёп жашла, къызла замансыз дуниядан кетедиле, юйюрле чачыладыла, сабийле ёксюз къаладыла. Аны барыгъыз да ангылап, аллай къужурлукъгъа къажау сюелирге, жарыкъ жашауну сайларгъа керексиз, - дегенди Артур Пачев.
Келген студентлени тема бла байламлы видеоролик бла да шагъырейлендиргендиле.

Темуккуланы Аминат.

Свежие номера газет Заман


14.06.2018
13.06.2018
08.06.2018
07.06.2018