Нальчикни паркында - жулдузлу чыгъарма

Нальчикде Культура эм солуу паркны баш аллеясында «Звёздный камень» деген скульптураны орнатыу бла байламлы ишле барадыла. Бу чыгъарманы эм дунияда фарфордан этилген бек бийик «АРУРА» вазаны (ол а Германияда Лойхтенбургда сакъланады) автору бирди – КъМР-ни халкъ художниги Алим Пашт-Хан.
Алыкъа скульптураны официал халда ачылыуу болмагъанды, алай эсе да, шахарчыла аны «эслегендиле». Кеслери да чыгъармагъа «метеорит», «Сосурукъну ташы» дегенча атла берирге окъуна жетишгендиле.
- Адамла хар затны да аланы акъылларында эндиге дери болгъан ангыламлагъа сыйындырыргъа кюрешедиле.  Ол анда бир бёлюмчюкге келишмей къалса уа, тюрлю-тюрлю хапарла, багъа бичиуле чыгъадыла. «Звёздный камень» - шахаргъа жангы объектди. Аны жаратып, жаратмай сёлеше эселе да, ол алай болургъа керекди, нек дегенде жашауда тёре аллайды. Республикабызда шахарны ичинде скульптураны юсюнден сёз барса, кёпле аны кёз алларына классика халда эсгертменича келтиредиле.
Нек эсе да, ала искусствону юсюнден андан кенгирек, теренирек сагъыш этмейдиле. Аланы ангылауларында зат майданда, паркда, скверде салынырыкъ эсе – ол, сёзсюз, эсгертмеди. Кесими туугъан шахарымда анда жашагъанла, тышындан келгенле да къарап, хау, кертиси бла да, бу бир сейирликди,  аламатды дерча, искусствону аллай чыгъармалары болсала сюерик эдим, - дегенди Пашт-Хан кеси уа.
Материалны излеп, Къабарты-Малкъарны ауузларында кёп айланнганын да билдиргенди автор. Минги тауну тийресинде, Огъары Малкъарда да болгъанды, алай тапхан а Бызынгы жанында этгенди. Андан аны ишлер жерге эки кюнню ичинде келтиргендиле. Эм алгъа ол 47 тонна тартханды, тапландырылгъандан сора уа – 40.
Таш къол бла жонулуп, сыйдамландырылгъанды. Анга дагъыда доммакъдан кесекчикле къошулгъандыла (5-20 сантиметр). Ала Германияда Лауххаммерде хазырланнгандыла. Хар бири да жулдузлу кёкню, кюнню белгисичадыла. Башхача айтханда, ол уллу эм къыйын ишди. Андан сора да, трилогияны биринчи кесегиди.
Проект республиканы Башчысында сюзюлюп, артда архитектура сообщество да аны къабыл кёргенди. Нальчик шахарны администрациясы да анга танг тутхучлулукъ этгенди.
Художник эм алгъа аны аллында бюгюннге эм бизни республикагъа тийишли чыгъарма ишлерча борч салыннганын эсгерте, проектни тамамларгъа себеплик тапдыргъанлагъа ыразылыгъын да билдиргенди.

 

Мокъаланы Зухура.

Свежие номера газет Заман


14.06.2018
13.06.2018
08.06.2018
07.06.2018