Ишинги билип, анга жууаплы кёзден къарасанг, адамладан ыразылыкъ, махтау да табарыкъса

Къайсы ёмюрде да тиширыула бютюн ариу болургъа, кеслерин жасаргъа кюрешгендиле. Бу итиниулюклеринде уа алагъа визажистле болушадыла. Бизни республикада да ала аз тюйюлдюле, кёпле кеслерини «make up» студияларын ачадыла. Алай мен оюм этгенден, аланы араларында Эркенланы Зарина энчиди, аны къол ызы башхады. Аны студиясы СГА-ны 2-чи къатысында орналыпды, анга келген къызланы араларында ишине ыразы болмай къалгъанла хазна табылырла. Аны ишини инстаграммда суратлары уа бу сёзлериме шагъатлыкъ этедиле.

Заринагъа 29 жыл болады, бизни республикада ол 6-7 жылны жашайды. Къазахстанны Алма-Ата шахарында туугъанды, анда ёсгенди. Республикада ол атын ишин билген визажистча айтдыргъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

- Зарина, визаж бла къачан, къалай кюрешип башлагъанса?

- Алгъа Алма-Атада Къазах-Америкалы университетни тауусханма, финансист усталыкъны алгъанма. Банклада, къурулуш компаниялада уруннганма. Визажгъа уа Къазахстанда Диля Абдуллаевада юйреннгенме. Аны кесини академиялары бардыла, Къазахстанны визажистлерини ассоциацияларыны президентиди. Бу ишге сейирим къачан да болгъанды, сора манга ол къыйын бир заманда да кёрюнмегенди. Алай бла акъырын-акъырын айный, усталыгъымы ёсдюре баргъанма, бюгюнлюкде кесими студиям барды, жууукъ заманда аны кенгертир умутлума.    

- Къазахстанда къалай жашагъаныгъызны юсюнден айтсанг эди,  ол окъуучуларыбызгъа сейир сунама.

- Анда кёчгюнчюлюкден сора къалып къалгъанбыз. Ата-бабаларым Чемалган (Шималгъан) элге тюшген эдиле. Бусагъатда, айтханымча, юйюрюм Алма-Атада жашайды. Анда тургъан къарачайлыла бла малкъарлыла бир бирлери бла шуёхлукъну бек къаты жюрютгенлерин белгилерге сюе эдим. Анда аман жашайбыз десем, ётюрюк айтырыкъма. Къазахстанны президенти бизни халкъларыбызгъа бек иги болады, андагъы миллетлени барысына да энчиликлерин сакъларгъа себеплик этеди. Къазахстанны халкъларыны ассамблеясында къарачай-малкъар диаспора да ишлейди. 5 жылымдан башлап миллет тепсеулерибизге юйреннгенме, кесибизни «Минги тау» ансамблибизде тепсей, кёп къыраллада болгъанма. Бери окъуна концерт программабыз бла келген эдик, «Балкария» ансамбль а бизде къонакъда болгъанды.

- Мында къалгъанынга сокъураннганмыса?

- Угъай, мындагъы турмушну да бек жаратама, адамлагъа да юйреннгенме. Кёп башха миллетлени келечилерин, сёз ючюн, къабартылыланы мында биринчи кёргенме. Адам ол неда бу миллетденди деп айырмайма, шуёхлукъ жюрютеме.

- Визажда биринчи атламларынг къаллайла эдиле?

- Адам быллай бир затны тутханлай, анга клиентле къуюлуп къаллыкъ тюйюлдюле. Бек алгъа, ишинги тынгылы этип, атынгы айтдырыргъа керексе. Сынам жыяр ючюн, алгъа салонда ишлегенме. Акъырын-акъырын мени юсюмден билгендиле, сёлешип, чакъырып башлагъандыла. Бирле хорлам угъай, къатышыу керекди дейдиле. Мен алай сунмайма, бош къатышып неда кенгден къарап тургъан ол мени жашау жоругъум тюйюлдю. Алчы болургъа, энчилигими кёргюзтюрге кюрешеме.

- Макияжгъа кёчейик. Бетин боятыргъа келген къызлагъа сиз къаллай косметиканы сайлайсыз? Мен эшитгенимча, боягъанынг эки-юч кюнню ичинде да кетмегенлей, ариулай турады.

- Энди ишим бла байламлы жашырынлыкъларымы ачыкълаяллыкъ тюйюлме, алай къызланы качестволу профессионал неда люкс косметика бла боягъанымы уа шарт айталлыкъма.  

- Кимден да бек санга  эрге барлыкъ къызла келирге  сюедиле. Аланы тойгъа хазырлау бек жууаплы ишди.

- Хау, тою боллукъ къызны хазырлаугъа бир сагъат кетиучюдю. Былайда халат этерге жарамайды, ала барысы да манга энчи клиентледиле. Алагъа керек болса, ишге солуу кюнледе да чыгъыучума.

Багъаланы юслеринден айтханда, келинликлени 3.500 сомгъа бояйбыз, байрам ингирге уа - 2000 сомгъа. Былайда бу башхалыкъны сылтауун ангылатыргъа сюеме: хайырланылгъан косметика барысы да игиди, багъалыды, учузун алгъан да этмейбиз. Алай келинликлени бек багъалы «Аrmani», «Gerlain» дегенча люкс косметика бла бояйма, аланы мындагъы тюкенледен алмайма, тыш къыралладан келтиреме. Кисточкаларыбызны багъалары 5-6 мингден озгъан окъуна этеди. Сёзсюз, аллай макияжны багъасы учуз болур амалы жокъду.

- Тиширыу сизге  келирден алгъа бетин хазырларгъа керекмиди?

- Адамны териси къургъакъ неда асыры жаулу болса, къыйыныракъ тюшеди. Аны ючюн битеу къызлагъа да айтырыгъым - визажистге барырдан алгъа теригизни хазырлагъыз, кремле жагъып жумушатыгъыз. Кёзге кёрюннген кемчиликлени уа биз кетерликбиз. Бусагъатда мен адамны бетин боягъанда анга тазалыкъ, женгиллик берирге, бояу аз болгъанча кёргюзтюрге, жашыракъ этерге кюрешеме. Клиентлерибиз да, артда сагъатны кюзгюле аллында туруп, суратха тюше мычысала, ишибизге ыразы болсала, биз да ырахатлы болабыз, къууанабыз.  

Келинлик сюйген макияж анга ушамазлыгъын кёрсем, жашырмай, санга былай этсек иги боллукъду деп айтама. Тапсыз этилген макияж адамны ариу жерлерин букъдуруп, кемчиликлерин а бютюн туура этеди.

- Адамны юйюне барамысыз, огъесе ол студиягъа келсеми игиди?

- Мында адамны ариу боярча битеу онгла къуралыпдыла, отоу жарыкъды, уллу кюзгюле салыныпдыла. Адамланы юйлеринде аллай онгла болмаучудула, сора тойну аллында къайгъы кёп болады, ол а мени да чырмайды, къызны да бир кесек апчытады. Былайда бир затны эсгертирге да боллукъ эди: суу, лак чачылгъанда, ол бетине жагъылмазча макияждан алгъа прическа этилсе игиди.

- Адамла тюрлю-тюрлю боладыла, бирле жарыкъдыла, этгенинги жаратадыла. Башхаланы уа, не бек кюрешсенг да, кёллерине жеталмайса. Аллай клиентле бла къалай ишлейсиз?

- Ариулукъ сферада ишлегенле барысы да аллайлагъа тюбемей къалмайдыла. Алай ишинги тынгылы билсенг, къолларынг къалтырамай, ишекли-арсарлы болмай этсенг, не къыйын адамны да кёлюне жетериксе эм ол санга дагъыда къайтып келликди.

- Мен визажистге барсам, ол хайырланылгъан кисточкала, башха кереклерини тазалыкъларына бек жарсырыкъ эдим. Нек дегенде аланы юслери бла кёп тери, кёз ауруула жугъаргъа боллукъдула. Сиз аланы къалай тазалайсыз?

- Кертисин айтханда, бу жаны бла кесим да жийиргенчлиме. Аны ючюн хар кисточканы, спонжикни жууабыз, энчи растворла бла дезинфекция этебиз. Аны бла байламлы визажистлериме бек къаты излемле салгъанма: ариуламай къойсала, тазир тёлейдиле. Хар клиентден сора битеу инструментле тазаланадыла.  

Ала кеслери да ишге тизгинлерин жыйып келирге тийишлидиле. Клиент бла ишлеп башлагъынчы, ол кёре тургъанлай къолларын жууаргъа, тазаланнган инструментлерин ачаргъа борчлудула. Биреуге жакъгъан помаданы башхагъа жагъарыкъ тюйюлбюз. Алай бла герпес окъуна жукъдурургъа боллукъду. Биз багъалыланы алабыз, аланы тюбикден чыгъарып, кисточкала бла жагъабыз. Кёз косметикагъа уа андан да бек сакъбыз.

- Зарина, сен кесинги школунгу да ачханча. Анда иш къалай къуралгъанды, юйретиу къалай барады?

- Визажистлени школун ачар ючюн, кесинг визажист болгъанынг азлыкъ этеди. Аны ючюн Голландияда Амстердамда «make up» студияда окъугъанма, преподаватель иш бла кюреширге эркин этген документни алгъанма. Менде окъугъанла курсладан сора мени кесими авторский сертификатымы бла халкъла аралы дипломну аладыла.

Эки курсубуз барды: «базовый» эм «кеси кесиме визажист». Экинчисине выпускниклерим юйретедиле. Биринчисин а кесим бардырама, анга бир кесек теория (визажда ол артыкъ бек керек тюйюлдю, сора сюйген теория жаны бла билимин Интернетни юсю бла толтураллыкъды) киреди, аслам заман а практикагъа бериледи. Курс 13 кюнню барады: дерсле хар кюнден да тюшде онекиден ингирде алтыгъа дери барадыла. Модельлени кеслери келтиредиле. Алгъа мен кесим сайлагъан модельни бояп кёргюзтеме. Бу жумушха ариу бетли, башхача айтханда, бусагъатда ариулукъну стандартларына келишген тиширыуланы сайлаучума.  Сохталарыма алай тынчыракъды. Бетинде кемчиликлери болгъанла бла къалай ишлерге кереклисине уа артда тюшюндюреме.

- Визажистлени окъута, ала артда санга конкуренциялыкъ этерле деп а жарсымаймыса?

- Аллай къоркъууум арталлыда жокъду. Конкурентледен сагъайырыкъ болсам эди, аланы кюн сайын кесим юйретип турлукъ тюйюл эдим. Манга юйренирге келгенледен билимими, сынаууму жашырмайма. Ол угъай, клиентле бла ишлегенден эсе, юйретиу сейир окъуна кёрюнеди.

- Зарина, тойгъа, байрам ингирге угъай, хар кюннгю жашауда къызла къаллай косметиканы хайырлансала игиди? Багъа не болургъа керекди, нени уа учуз алыргъа да жарарыкъды?

- Мен хар заманда да айтама, косметика багъа болмагъанлыкъгъа, аман тюйюлдю деп. Сёз ючюн, тушьну, подводканы, помадаланы, карандашланы Max Faktor, ЕVA, Loreal, Mаybelline дегенча артыкъ багъа болмагъан фирмаладан алыргъа жарарыкъды, ала бетге, териге заран келтирлик тюйюлдюле.  Алай кремле, пудрала, тональныйле уа багъалы брендледен, юлгюге, Chanel, Dior, Gerlain дегенча фирмаладан болсала игиди. Аланы терини керекли микроэлементле, витаминле бла жалчытхан, кюнню заранындан сакълагъан комплекслери бардыла, кеслери да бетни къартайтмай, жашлыгъын сакъларгъа болушурукъдула.

 Ахырында айтырыгъым, эриши адамла жокъдула. Алай, мен оюм этгенден, хар тиширыу да тизгинин жыяргъа, хар кюнден да бираз косметиканы хайырланыргъа керекди. Ол аны ариулугъун кючлерикди, анга къараргъа хычыуун боллукъду.

Ушакъны Кульчаланы Зульфия бардыргъанды.
Поделиться: