Врач айтмагъан дарманланы ичмегиз

Адам улу саулукълу жашауну юсюнден сагъышларын, оюмларын дуния жаратылгъанлы бери да этеди. Бюгюнлюкде медицина алгъа иги да атлагъанлыкъгъа, жамауатны бу жаны бла кёп зат сагъайтады, ол алыкъа тюрлю-тюрлю проблемаланы жесириди.  Бусагъатда саулугъубуз бла байламлы неге бютюн эс бурсакъ тюз боллугъуну юсюнден бизни бла къысха  ушагъында Республикалы клиника больницаны врачы-кардиологу Улбашланы Мариям билдиргенди.

-Биринчиден, адамла къан басымларын, къанларында бал тузну ёлчемин, холестеринлерин мардада тутуугъа сакъ болургъа керекдиле. Жыл санлары къыркъдан атлагъанла, поликлиникагъа жылгъа бир-эки кере барып, анализлерин алдыра турургъа тийишлидиле. Ол заманда аурууну оздуруп къоймазгъа боллукъду.

Къанда бал тузну, холестеринни юсюнден айтхан заманда уа, билесиз, бизни республикада къаллай аш-суу жюрюгенин. Адам аны да  саулугъуна кёре хайырланса тюздю. Сора дагъыда чабакъгъа артыкъ жан атмайбыз, аны уа ыйыкъгъа эки-юч кере ашаргъа тийишлиди. Кёп затдан эсе да, аны адамны санына-чархына хайыры уллуду.

Кардиолог болгъан къадарымда айтаргъа излегеним а неди - жюрек ауруу къыйнагъан адам, охо ачыгъаны артда кеси аллында селейир деп, уллу кёллю болмасын. Неда врач айтмагъан дарманланы ичмесин. Терк болушлукъ бергенлени олсагъатлай чакъырып, ызы бла ала буюргъанны этерге керекди.

Кардиолог биреуге къаллай дарман жарарыгъын жазды эсе саусуз аны ичгенлей турургъа тийишли болады. Врач кеси буюргъунчу аны хайырланыуну тохтатып къояргъа жарамайды. Нек дегенде ол тюрлю-тюрлю бирси ауруула къозгъалып къалмазгъа да болушлукъду.

Билесиз, инфаркт, инсульт кёплени жашауларын юзедиле. Аны себепли  врачлагъа барыуну созмагъыз. Сора бизде бюгюнлюкде болгъан бир ахшы шартны белгилерик эдим. Ахыр жыллагъа дери республикада коронарография этилмей эди. Энди уа аллай онгну чыкъгъаны жюреклери ауругъанлагъа танг себепликди. Аны кереклисин врач буюрса, ол саусузгъа больницада хакъсыз  этиледи.

«Саулукъ сакълау» федерал миллет проектни жашауда бардырыуну чеклеринде табылгъанды аллай мадар. Коронарография бизде энди Республикалы клиника больницаны Жюрек-къан тамырла арасында эм  Дубкидеги кардиология арада да бардырылады. Аллай операцияны болушлугъу бла пациентде инфаркт миокарданы айныуун тохтатабыз. Кесибизни къолубуздан келмезлик процедураланы этерге уа саусузланы бирси шахарлагъа жиберебиз.
Тютюнню, кефлендириучю, къыздырыучу ичгилени хайырланыу адамны саулугъуна заран салгъанын билмегенибиз жокъду. Физкультура  бла да кюрешигиз. Къымылдамай туруу иги тюйюлдю. Огъарыда поликлиниканы бошдан сагъынмагъанма. Уллу кёллю болмай, врачха  заманында барсагъыз, жашауугъузну качествосу иги жанына тюрлениригине ийнаныгъыз,  алай бла кесигиз тынчайгъандан сора да, юйдегилени, жууукъланы да апчытырыкъ тюйюлсюз.

Мокъаланы Зухура хазырлагъанды.
Поделиться: