" Балкарияны" Швейцария сакълайды

"Балкария" къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль бу кюнледе Швейцариягъа жол тутупду. 

Аны директору Энейланы Магомет жолоучулукъну аллында бизге билдиргеннге кёре, анда 4 августда Халкъла аралы фольклор фестивальны ачылыуу боллукъду.Россейден анга дагъыда Волгограддан " Казаки России" деген коллектив да къатышырыкъды. Теспеуню байрамы саулай августну ётерикди. Ол себепден ансамблибиз артха бир айдан къайтырыкъды. 

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: