Ариулукъгъа къарай, кёлюнг да кётюрюледи

Ингир сайын ишден юйге бара, Нальчикни ариулугъуна ёхтемленип къарайма, аны айбатландыргъан усталаны хунерликлерине сейир этеме. Хар жылдан шахарда тюрсюнлю гюллени бир жерге жыйып, аладан кёп тюрлю композицияла  къурайдыла.  Архитектура жаны бла къарасанг да, ишленнген неда жангыртылгъан мекямла, жашау журтла  кёзню къууандырадыла. 

Шахарны жер-жерли администрациясыны болушлугъу бла бусагъатда кёп къатлы юйлени арбазлары да тапландырыладыла, сабийлеге майданла къураладыла, аланы асламысы гитче солуу паркчыкълагъа ушайдыла. Сёзсюз, ол бек ахшыды, нек дегенде ёсюп келген тёлю телефонлагъа бла телевизорлагъа алданып турмай, алгъын заманладача, хауада ойнайдыла, чабадыла, къыллаучалада учадыла.  Ол барысы да мамыр, ариу жашауну бир белгисиди.

Адамла  кеслери жашагъан юйлерини арбазларын, ЖЭК-ле ишлесинле деп  сакълап турмай, къолларындан келгенича, гюлле эм башха тюрсюнлю хансла орнатып, ариу ташла бла, жау чыракъла бла жасайдыла. Ингирде Къулийланы Къайсын атлы проспект бла барсанг а, Беппайланы Сергейни «Нальчик кечеле» деген жырыны сёзлери эсинге  келип, туугъан шахарыбызны шошлугъуна къууана, бу къыйын дунияда ол ырахатлыкъ тас болмасын деп къудуретден тилек этеригинг келеди. 

Кетенчиланы Зульфия.
Поделиться: