Къыйын эришиулени аллында - жараула

«Эльбрусское кольцо -2019» эришиулеге къатышырыкъла ала башланнгынчы, тыйгъычладан ётюу жаны бла жараула этгендиле. 

Командала Терс-Къолгъа озгъан  солуу кюнледе келгендиле. Ала  тауланы къыйын жоллары бла жюрюуде кеслерин сынагъанлары бла къалмай, эришиулени аллында бек уллу бийикликледе бардырылгъан АРМИ-2019 конкурсну маршрутунда этилиучю жангылычлагъа мультимедиялы форматда къараргъа онг тапхандыла.

Аллай  мастер-класс алагъа алгъын жыллада командала ётген маршрутлагъа кёре къуралгъанды. Конкурсну тюрлю-тюрлю кезиулеринде этилген суратла бла видеола жангылычланы кёрюрге, аладан хыйсап этерге онг бередиле.

«Бийик тау жерледе бек иги аскер бёлюм» деген ат ючюн бардырыллыкъ халкъла аралы эришиуле 3 августда башланырыкъдыла эмда 17 августда бошаллыкъдыла. Ала Таулада турууну бла сау къалыуну «Терс-Къол» арасында ётерикдиле. Эришиулени ахырында  алагъа къатышханла Элбрусну тёппесине ёрлерикдиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: