Республика «Манга жашау саугъала» битеуроссей акциягъа къошулгъанды

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Перинатал арасында абортла этиуге къажау битеуроссей ыйыкъны чегинде «Манга жашау саугъала!» деген акция ётгенди. Анга республиканы Минздравыны ишчилери, дин келечиле, араны специалистлери, арада аналыкъ школгъа жюрюген анала боллукъ тиширыула къатышхандыла. Марьяна Казанованы  «La stella» продюсер арасында эм Жанатайланы Ирэнаны  «Кавказны ёхтеми» миллет тепсеулени студиясында юйреннгенле тюбешиуге энчи жарыкълыкъ къошхандыла.

Специалистле жыйылгъанлагъа сабийни кетериуню тиширыуну саулугъуна осаллыгъыны юсюнден хапарлагъандыла. Статистикагъа кёре сабий табарыкъ жыл санда болгъан тиширыуланы он проценти жылгъа бир кере аборт этдиредиле, алтмыш процентде биринчи ауурлукъ кетериледи.  Къабарты-Малкъарда  сабий туугъанланы саны кетерилгенледен аслам болгъанлыкъгъа, бу жарсыу жерин тапханлай турады.

Аналыкъ школаны психологу Инна Кабалоева быллай болумгъа тюшген юйюрледе тиширыуну бла эр кишини араларында сууукълукъ киргенин, артда аны кетерирге амал болмагъанын  чертгенди. Орус христиан килисаны бла КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны келечилери бу сагъынылгъан жумушну бир динде да огъур кёрмегенлерин, аны уллу гюняхха санагъанларын белгилегендиле.

Перинатал араны тамата врачы Гайыланы Алёна къыйын болумлагъа тюшген тиширыулагъа сынамлы  специалистле тюз оноу  табаргъа – аналыкъны къууанчын сынаргъа –  болушхан аналыкъ школну ишини юсюнден хапарлагъанды.

Бу кюнледе «Манга жашау саугъала!» акция республиканы битеу тиширыу консультацияларында бардырылгъанды. Аны борчу - тууулмагъан сабийлени жашауларын сакълауду, ала дуния жарыгъын кёрюрча этиудю, жамауатда  аналыкъны сынарыкълагъа, сабийге, юйюрге саулай энчи эс бурууду.

Жангуразланы Нажабат.
Поделиться: