Бир къырал экзаменде бийик балла алгъанлагъа къошулгъанды

Жыл сайын билим бериуде бола келген тюрлениуле ата-аналаны, устазланы,  школну бошагъанланы да сагъайта эселе да, окъууну ахшы тауусуп, жюреклери излеген вузгъа кирирге сюйгенле асламдыла. Айхай да, ары дери Бир къырал экзаменни берирге, андан тийишли балланы алыргъа да керекди.

Быйыл да тёрт мингден аслам окъуучу школланы бошап, вузланы абитуриентлери болгъандыла. Аланы арасында башха-башха предметледен жюз балла алгъанла да иги кесекдиле. Эсгерте кетейик, былтыр аллайланы саны 23 эди. Бу жол а ЕГЭ-леде эм бийик жетишимле болдургъанла 32 адамдыла.

Барыбыз да билгенликден, аттестат алыр ючюн, ала борчлу халда эки экзамен бередиле. Орус тилден сынауланы 4282 жаш бла къыз жазгъандыла. Аладан 18-си жюз баллгъа тийишли болгъандыла.

Кеслери сайлагъан дисциплиналада эм бийик кёрюмдюле болдургъанланы арасында Созайланы Азиза да барды. Таулу къызчыкъ Нальчикни биринчи номерли гимназиясында окъугъанды. Ол обществознанияны айыргъанды эмда регионда андан 100 балл алгъан жаланда кеси болгъанды. Быйыл бу  предметден сынаулагъа 2042 жаш адам келгенди.

Азиза, андан сора да, школну  алтын майдалгъа бошагъанды. Тарыхдан – 86, орус тилден а 94 баллгъа тамамлагъанды ишлерин. Мурдорлу математикадан а «беш» алгъанды.

Бизни бла къысха ушагъында Созайланы къызчыкълары аллай бийик кёрюмдюле алгъанлыкъгъа,  репетиторгъа жюрюмегенин билдиргенди. Ол  Интернетде тюрлю-тюрлю илим бериу  сайтланы хайырланып, хар неге да ала бла тюшюннгенди. Мектепде иги окъугъанды, дерследе устазланы айтханларына тийишлисича тынгылагъанды. Бир жерге да бармай, 100 балл алырына кёпле ийнанмагъан эселе да, ол муратына жетгенди.

Онбиринчи классда болгъанында МГУ бардыргъан обществознаниядан олимпиаданы заочный кесегине билимин сынар ючюн, кеси аллына къатышхан эди. Эсеплери бийик болгъаны ючюн а аны Москвагъа сагъынылгъан эришиуню очный кезиуюне  да чакъыргъандыла. Ол андан сертификат, диплом къоллу да болуп къайтханды.

Окъуугъа уа КъМКъУ-ну юристле хазырлагъан бёлюмюне кирирге сюеди. Андан сора да, миллет тепсеулеге юйренеди.

Алайды да, озгъан жыл бла тенглешдиргенде,  Бир къырал экзаменде эм бийик балланы алгъанланы саны быйыл асламды. Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерство ишлени качествосун да белгилейди.

Кертиди, быйыл башха-башха предметледен 80-ден, 90-дан артыкъ балла алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз асламдыла. Алай а биз, ётюрюкден не асыу, жюз  баллгъа тийишлилени санында бизни сабийле асламыракъ болсала сюерик эдик.

Трамланы Зухура.
Поделиться: