Республикада беш магъаналы регион проект бардырылады

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

Аладан бири – сабий туугъанда юйюрге ахча болушлукъ этиу, экинчиси –«Содействия занятости населения» программаны чеклеринде тиширыулагъа иш табаргъа болушуу  эм  юч жыллары толмагъан гитчелени   сабий садлада жерле бла жалчытыу.   Ючюнчюсю – уллайгъанлагъа система халда болушлукъ берилирча эм жашау болумларын игилендирирча  «Тамата тёлю»  программаны жарашдырып аны жашауда бардырыргъады.  Тёртюнчюсю – жамауатны саулукълу жашауну сайларча кёллендирирге, хайыр келтирлик ашны айыра билирге эмда башха аман къылыкъладан сакъларгъа  юйретиргеди.  Бешинчиси – «Спорт – жашауну мардасы»  программаны бардырыуду. 

Аланы башларча  быйыл 2, 439  миллион сом бёлюнюрюкдю.  Ол санда, сагъынылгъан проектлени биринчисине   – 510 аслам миллион  экинчисине уа  470 миллионнга жууукъ  сом     берилликди.  Алай бла  юч жыллары толмагъанланы  сабий садикледе жерле бла жюз процентге жалчытыргъа мурат этиледи. Бу ишге    предпринимательле да тири къатышыргъа боллукъдула.   Бёлюмде ишлерик специалистлени,  организацияланы таматалары бла сотрудниклерин  эмда декретге чыкъгъан тиширыуланы  билимлерин ёсдюрюрча  да себеплик этилликди.  

«Тамата тёлю» деген проектге быйыл 24,61 миллион сом берилликди. Аны чеклеринде эки уллу иш тамамланырыкъды. Ол санда, узакъ элледе жашагъан 65  жылдан атлагъанланы медицина учреждениялагъа келтирирча эки энчи  автотранспорт алынырыкъды.   Андан сора да, социал организациялада жашагъан уллайгъанланы  95 процентине вакцинация этилирикди. 

Саулукълу жашау бардырырча системаны сингдириуге ахча берилмейди.  Ол РФ-ни Правительствосу чыгъаргъан оноулагъа тийишлиликде бардырыллыкъды.  Сёз ючюн, тютюн, аракъы продукцияны хайырланыуну азайтыргъа, шекерни, тузну азыракъ ашаргъа, ашарыкълада йодну жетишмегенин тамамларгъа, эки къырал больницада коммерциялы организацияланы эм волонтёрланы болушлугъу бла  жамауатны саулугъун игилендирирча арала къураллыкъдыла. 

«Спорт» проектге уа быйыл 443,560 миллион сом бёлюнюрюкдю. Аны хайыры бла  гитче спорт залла  керек  оборудования бла жалчытылынырыкъдыла,  башха  организацияланы да болумлары  мардалагъа келиширча   боллукъду.   Къашхатауда бла Залукокоажеде физкультура-саулукъгъа багъыу комплексле  да ишленирикдиле.   

Магометланы Сулейман.
Поделиться: