Мында эригирге заман жокъду

Долинскдеги "Вершина" санаторийни жай айлада   сабийле бийлейдиле. Къалын ёсген тереклени, юлкюлени  ичлеринде бу кёп къатлы  мекямны анга  жууукълашхынчы кёраллыкъ да тюйюлсе. Биз баргъанда,  жашчыкъла бла къызчыкъла экинчи сменни  къууанчлы халда жабылыууна хазырлана тура эдиле. 

Бир кезиуге (21 кюнню) бу жай лагерьде  320  сабий солуп, саулугъун кючлендирип кетеди. КъМР-ни Урунуу эм социал къоруулау,  Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла, Спорт эмда Культура министерстволарыны, КъМР-де МВД-ны  себепликлери бла мында  "Лидер" патриот смен къуралгъанды. Анда солугъанланы асламысы тюрлю-тюрлю  профилактика эсепледе тургъан жашла бла къызладыла.

Ала бла  юйретиучюледен сора да,  Ич ишле министерстводан уполномоченныйле, инспекторла  да ишлейдиле,  волонтёрла да бардыла.   КъМР-де Сабийни эркинликлери жаны бла уполномоченный Светлана Тлисова, КъМР-ни  урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы Алим, башха  жууаплы министерстволаны, ведомстволаны келечилери  аланы терк-терк жокълайдыла. 

Биринчи сменде Къарачай-Черкесден  сабийле солуп кетгендиле. Бусагъатда республиканы шахарларында, районларында, эллеринде жашагъан  жашчкъла бла къызчыкъла турадыла. Мында ала эрикмез, саулукъларын кючлендирир, къоркъуусузлукълары жалчытылыр ючюн  битеу онгла къуралгъандыла. Лагерьни  тёгереги бегитилипди, кече хар жеринде да  чыракъла жанадыла, бир тюрлю къаугъа  болса,  ол санда от тюшсе да, терк окъуна билдирирча мадарла да этилгендиле. 

Сабийлени ашларында  кёгетле, жемишле элпекдиле.  Ыйыкъгъа бир- эки кере республиканы айбат жерлерине элтедиле.   Нальчикде уа  суу боюнуна чыгъадыла, солуу паркда, зоопаркда да боладыла.  Лагерьни начальниги Разета  Марышева, юйретиучюле Рита Казанова,  Сузанна Кундетова  да ишлерин билген, анга жууаплы кёзден къарагъан адамладыла. Аланы хайырындан, мында эригирге, бош турургъа да онг жокъду. Аны юсюнден ала кеслери да айтадыла. Ингир сайын а "Къайда? Не зат? Къачан?", "Мисс эм мистер лагеря", "Спортда ким алгъа!", "Бантикни кюню", "Жашланы кюню", "Рекордла салыуну кюню", "Брейн ринг" дегенча конкурсла, байрамла  къураладыла. 
"Хар ким да стартха" деген ат бла  спартакиада бардырылгъан кюнню  уа жашчыкъла бла къызчыкъла бютюн  бек жаратадыла. Ала анга иги да алгъа хазырланып башлайдыла. Хорламла болдургъанлагъа уа сыйлы грамотала, саугъала да бериледиле.

-Экинчи сменнге  келгенлени иги кесеги  къыйын болумгъа тюшген, ата-аналары осал къылыкълы болуп, балаларына эс бурмагъан юйюрледендиле,-дейди юйретиучю Рита Казанова.-  Аланы бир бирлери къарынлары тоюп окъуна ашамагъандыла, театрны, концертлени, зоопаркны, паркны юсюнден а айтмай окъуна къояйыкъ. Кеслери да  хыли этерге бек ёчдюле. Полицияны тёрт инспектору  болгъанына да къарамай, бир затны сындырыргъа,  тенглерин тюерге, башха хатала да этерге угъай демейдиле. Ма алагъа кёз-къулакъ болургъа, арымай-талмай юйретирге тюшеди. Тюрлю-тюрлю кружокларыбыз да аланы аманлыкъладан кери этерге болушадыла.

Сабийле бла ушагъымда ала экскурсияларыны юсюнден бир бирге ал бермей хапарлайдыла.  Орус, къабарты, малкъар театрлада болуп, зауукълукъ тапханларын да къууанып айтадыла, кёрген затларын къатлайдыла. Спорт эришиуледе хорламлары бла да махтанадыла.  Миллет гвардиячыла, от ёчюлтюучюле бла тюбешиулерин, ала хайырланнган техниканы кёргенлерин да сюйюп эсгергендиле

Сабийлени солуу кюнлери бир бирге ушамазча болур ючюн лагерьде ишлегенле, ингирликде  жыйылып, экинчи кюннге планла саладыла, ким не жумушну толтурлугъун сюзедиле. 

Холаланы Марзият.
Поделиться: