Сабий садланы къурулушларыны болуму бла шагъырейленнгендиле

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленнгендиле.

- Биз быйыл жылны ахырына битерик объектлени жокълагъанбыз. Объектледе ишле къыстау барадыла.  Аланы бир къауумуну башлары жабылып, эшик, терезе орнатылып,  ток, суу, газ ызла да тартылгъандыла. Болсада кемчиликле да бардыла.   Сёз ючюн, аланы онусунда  паспортлары,    интернет бла къарарча камералары да жокъ эди.  Дагъыда ючюсюнде ишчиле къоркъуусузлукъгъа уллу кёллю болуп къармашадыла эм бешисинде уа  къурулуш баргъан жерни тёгерегине чалы тартылмай, къалгъан-къулгъанладан уллу  тёбеле жыйылып тургъанлары эс бурдургъанды.     Аны байламлы сагъынылгъан кемчиликлени къысха заманда  тамамларча  подряд организациялагъа  эсгериуле этилгендиле, дейди ОНФ-ни регионда бёлюмюню таматасы Евгений Бакаев.

Экспертле  саулукъларында бир тюрлю кемчиликлери болгъан сабийле  къыйналмазча  онглагъа да  аслам эс   бургъандыла. Эм биринчиден  бусагъатда хар жангы садикде да пандусла болургъа керекдиле. 

Объектлени кёбюсюню тыш къабыргъалары  жылытыучу материалла бла жасалып, штукатурка  этилгенди. Тышында бла ичинде  инженер сетьледе да тартылгъандыла. Бусагъатда сюртюу-бояу ишлени тамамлайдыла  эмда тегерек башны айбатландырадыла.

Къабарты-Малкъарда «Демография» миллет проектни чеклеринде 2021 жылны ахырына дери  48 ясли   блок ишленирге керекди. Аладан онбеши  быйыл  сентябрьге   хазыр боллукъдула, тёртюсю  да жылны ахырына битерикдиле. Къалгъанланы уа 2020 эм 2021 жыллагъа бошар мурат барды. Саулай айтханда бар ишлеге да 2 миллиардха жууукъ сом къоратыллыкъды. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: