Кредитле алгъанланы саны ёседи

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню кредит портфелини ёлчеми 2,1 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Быйыл хайырланыучулагъа банк эки жюзден артыкъ займ бергенди. Башхача айтханда, хар бирини юсю бла, орта эсеп бла алып тергегенде, 300 мингишер сом. Адамла бегирекда ипотеканы, сора дагъыда абери сатып алыргъа неда пенсиячылагъа берилген кредитлени жаратадыла, дейдиле учрежденияны специалистлери.

Бёлюмню башчысы Алим Сокуров айтханнга кёре, хайырланыучулагъа кредитле бериу – банкны  бек магъаналы  ишлеринден бириди. «Клиентлени эмда финанс рынокну излемлерине кёре быллай программаланы кёп тюрлюсю жарашдырылгъанды», - деп чертгенди ол.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: