Сабий садиклени санына къошуллукъду

Былтыр Аушигерде орта школну къатында сабий садикни къурулушу башланнган эди. Бу иш «Демография» деген миллет проектни чеклеринде бардырылады, анда битеу да 40 жер боллукъду.

Сабийле кечиннген эмда жукълагъан отоуладан сора да, анда методика эмда медицина кабинетле къураллыкъдыла, физкультура бла кюреширча зал да боллукъду.

Шёндюге анда терезеле бла эшикле орнатылып бошалгъандыла, битеу керекли инфраструктурасы да жарашдырылгъанды. Энди уа ишчиле отоуланы эм мекямны тыш къабыргъаларын сюртюу-бояу эм тийрени  айбатландырыу бла кюрешедиле. Саулай айтханда, къурулушха 26,6 миллион сом къоратыллыкъды. Объект быйыл августну аягъына битерикди.

Мынга ушаш объектни къурулушу Исламейде да барады шёндюледе. Аны уллулугъу башындагъындан хазна гитче боллукъ тюйюлдю (534,3 квадрат метр), кесинде да андача отоула ишленирикдиле. Бир кезиуде анда эки къауумгъа бёлюнюп жыйырмашар сабий кечинирикди.

Бу кюнлеге объектде бетондан пандусла бла тапкала ишленип бошалгъандыла, эшикле бла терезеле да орнатылгъандыла. Аны инженер инфраструктурасы хазырды, сюртюу-бояу ишле да тынгылы этилгендиле. Энди уа къурулушчула арбазгъа, жолчукълагъа эм майданчыкълагъа асфальт салыу бла кюрешедиле. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, объект хайырланыугъа быйыл ючюнчю кварталда берилликди.

Омарланы Мурат.
Поделиться: