Жаш тёлюню арасында байламлыкъла къурай

Алгъаракълада «Приэльбрусье» миллет паркда «Россейни байрагъы бла тау тийреледе!» деген Битеуроссей жаш тёлю автопробегни экинчи кезиую ётгенди. Аны жаш тёлюню ишлери жаны бла Федерал агентство (Росмолодёжь) берген грантны хайыры бла КъМКъАУ бардыргъанды, деп билдиргендиле вуздан.
Бизни къыралны талай регионларындан блогерле эмда проектни оргкомитетини келечилери КъМР-ни альпинизм Федерациясыны таматасы, Эверестге эки кере чыкъгъан белгили къаячы - Ёлмезланы Абдул-Халим бла тюбешгендиле эмда Гара сууланы таласында болгъандыла. Андан сора къонакълагъа Азау талада экскурсия бардырылгъанды, ызы бла ала 2800 метр бийикликде орналгъан «Мир» станциягъа да кётюрюлгендиле. Ахырында жаш адамла суратха тюшгендиле.
Проектни  бардыргъан Ахмед Коготыжев айтханнга кёре, къонакъла бизни республикада кёргенлерине бек ыразы болгъандыла. Ала табийгъатны ариулугъуну, мында жашагъанланы къонакъбайлыкъларыны юсюнден интернетде кёп зат басмалагъандыла.
Автопробегни къурагъанла анга ушаш акцияланы хар жыл сайын бардырып турургъа таукелдиле. Ала миллетлени арасында шуёхлукъну кючлендириуге, башха-башха регионлада жашагъан жаш адамлагъа бир-бирлери бла танышыргъа, тургъан жерлерини энчиликлери бла шагъырейленирге онг бергенлерин да белгилегендиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: