Тилибизни, энчилигибизни сакълауну себеби

Багъалы шуёхла!
Ана тилибизде чыкъгъан газетибиз  къыраллыгъыбызны белгилеринден бириди. Аны таулу юйюрледе болууу, кёрюнюую къууанчды, ёхтемликди. Ол кесибизни ёз халкъыбызны адамына санагъаныбызны шагъатлыгъыды, сабийлерибизни, туудукъларыбызны тюз ёсдюрюуню, тилибизни, ушашлыгъыбызны сакълауну себебиди. Алайды да, келигиз,  «Заманнга» жазылайыкъ, аны алайыкъ, окъуюкъ!

Поделиться: