Махтау сёзле бла бирге – саугъала да

Черек районну  жер-жерли администрациясында Социал ишчини кюнюн  къууанчлы белгилегендиле. Анга жораланнган жыйылыугъа  район администрацияны башчысыны орунбасары  Къазийланы Анатолий,  Къашхатауну оноучусу Уяналаны Азрет,  иш бла жалчытыу эм социал  къоруулау  араны  директору  Батчаланы Алим,    социал жумушланы тамамлаучсу  комплекс араны директору Улбашланы Миналдан  да къатышхандыла.

Жыйылгъанланы алгъышлай, Къазийланы Анатолий бюгюнлюкде  районну социал къоруулау бёлюмлеринде  100-ден артыкъ адам ишлегенин билдиргенди.  Ала кюн сайын бек керекли жумушла тамамлагъанларын да чертгенди. Аланы ишлери тынч тюйюлдю, аны тынгылы этер ючюн  халал жюрекли, тёзюмлю, сабыр да болургъа керекди. Районну социал службасында ма аллайла къуллукъ этедиле, ала жууаплылыкъларын сезедиле,  болушлукъгъа мычымай жетедиле, жюрек жылыуларын кишиден аямайдыла,дегенди.

Профессионал ишлерин тынгылы бардыргъан социал ишчилеге жюрек ыразылыкъларын Батчаланы Алим, Уяналаны Азрет, Улбашланы Миналдан да  айтхандыла.

Жыйылыуну кезиуюнде хычыуун жумуш да тамамланылгъанды: айырмалылагъа  саугъала берилгендиле.                                         

Бёзюланы Залина. Черек районну администрациясыны пресс-службасы.
Поделиться: