Бийчеле болуп туумагъанлыкъгъа…

Жашау  сейирди. Хар адамгъа  да аны кёз къарамы  бирча тюйюлдю. Бирлеге  ол сейир саугъала хазырлайды, башхаланы уа «тоханадан» терк  энишге  атады.  Ол себепден   тамблагъы кюн къадарынгы къалай  тюрлендирлигин  биллик тюйюлсе.  Биз сизге деп жарашдыргъан статьяда  билмей тургъанлай  жашаулары аламат саугъа этген тиширыуланы юслеринден айтырыкъбыз. Аланы араларында шёндюгю патчах юйюрледе туугъанла  жокъдула, болсада ёзден уланла уа аланы кеслерине жашау нёгерге сайлагъандыла.

Сирияны президенти  Башар Асад юй бийчеси  бла Америкада танышхан эди.  Асма Лондонда туууп, анда Королевский колледжде окъугъанды. Ол компьютер  технологияла эм француз литература   деген усталыкъладан  дипломла алгъанды. Андан  Нью-Йоркда банкда ишлеп тургъанды. Башар  бла да анда танышхан эди. Жаш аны бла  юйюр къураргъа сюйгенин билдиргенде,  ишин да къоюп, Сириягъа кёчюп кетгенди. Бюгюнлюкде ала юч сабий ёсдюредиле. Хау, 19 жыл мындан алгъа  Башар президент тюйюл эди. Болсада, ол къырал таматаны жашы эди. Ариулугъу ючюн  халкъ Асмагъа Къумланы гюлю деп атагъанды.

 Бутан деген гитче къыралчыкъны бийчеси уа Джецун Пемады. Бюгюнлюкде ол бек жашха саналады Болсада аны баш иеси  не - Бутанны  патчахы Джигме Кхесаргъа - да алыкъа 40 жыл толмагъанды. Къызны анасы патчахны юйюрюне жууукъ жетгени себепли, эки жаш адамны ахлулары танышдыргъандыла.  Бу гитче къыралчыкъда бек кёп сарыуек болгъаны себепли,  Джецуннга Сарыуекле бийчеси деп атагъандыла.

Францияны  23-чю президенти Николя Саркозини юй бийчеси Карла Бруни  кёп жылланы  модель болуп ишлегенди.  Топ-модель Мелания Трампча, ол да суратчыланы  алларында къымыжа  болуп   сюелирге  бир да уялмагъанды.  Аны аллай суратлары  тюрлю-тюрлю журналланы ал бетлеринде басмаланнганлай тургъандыла.  Алай баш иеси къырал башчылыкъгъа тохташхандан сора модель ол ишден  кери болгъан эди.

Иорданияны  патчахыны юйдегиси Ранияны аты кенг белгилиди. Ол жер юсюнде бек омакъ кийиннген бийчеледен бирине саналады.  Абдалла Экинчини бийчеси  ариулугъундан сора да быстырны тап  сайлай  эм келишдире билгени бла да айырмалыды. Ол шартлары ючюн 2003 жылда Hello журнал  аны  кесини рейтингинде биринчи тизмеге салгъан эди.  Андан бери Рания аллай тизмеледен аз да кетмейди.

Испанлы тележурналист Летисия  Ортис католик динни жорукъларын бир ненча кере бузгъанды. Ол бий тукъумдан болмай тургъанлай, королеваны  тоханасына олтурургъа  бу къыралны тарыхында биринчи болуп итиннгенди. Принц Филиппге тюбегенчи  ол  бир кере эрге баргъан эди. Алай некях а этдирмеген эди. Сора  Летисия патчахланы туудукъларына эрге барама дегенинде, дин таматала  анга  ол  себепден  чырмау эталмагъанды.  Журналистканы бла патчахны тойлары 2004 жылда Мадридни ара килисасында ётгенди. Он жылдан а Филиппни атасы патчах Хуан Карлос  тоханасын жашына ётдюргенди. Летисия уа алай бла королева болгъанды.

45 жылы толгъан Филипп патчахлача кийинирге артыкъ итинмейди. Аны къысха кёнчекледе да кёрюрге болады. Аллай хали бла ол кёплени сейирге къалдырады.

Мексикалы серияллада ойнап, атын белгили этген Анхелика Ривера президент Энрике Пеньягъа эрге баргъынчы, Вероника Кастрону къарындашы бла юйюр къурагъан эди. Алай юйюрде туугъан юч къызчыкъ аланы айырылыудан сакълаялмагъандыла. 2010 жылда актриса Мехико штатны ол кезиудеги губернатору болуп тургъан Энрикеге  барады. Эки жылдан а Пеньяны къырал таматагъа сайлайдыла. Анхелика уа къыралны бек ариу бийчеси болады. Шёндю актрисагъа 50 жыл толгъанды.

Алай, кёп болмай,  Энрике Пенья Анхелика бла эрттеден бери  да жашамагъанын билдирип, адвокатларына айырылыргъа документлени хазырларгъа буюргъанды.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: