Сабийчиклени жарыгъан бетчиклерин кёрюуню кесине къууанчха санайды

Нальчикде кёп функциялы сабий больницаны тамата медсестрасы Тамара Тлехугова, бизге сёлешип, коллегасы Бабаланы Любаны юсюнден жазарыбызны тилей,  аны  чынтты профессионал болгъанын айтхан эди. Ол билимин, не заманын аямай, саусузлагъа жюрек халаллыгъын, жандауурлугъун тапдырып келгенли отуз жылдан атлагъанын да билдиргенди.

Люба Акъ-Суу элде ёсгенди, школну да анда тауусханды. Алай, жарсыугъа,  къызчыкъны сабий жылларын анасызлыкъ мутхуз этген эди. Ол кезиуде таматаларына-оналты,  кичилерине-юч, мени ушакъ нёгериме уа алты жылчыкъ толгъан эди.

Уллу юйюрюн-юч къызын бла, анча да жашын-аталары  Жибрил кесинлей     ёсдюргенди. Аланы жамауатха къошулгъанларында, жашауда жер  тапханларында аны къыйыны кёпдю. Кеси совхозда уруна, этген иши бла кёргюзтгенди ол юлгюню. Къартайгъан анасы да, сабийлери да, бир бирге билеклик эте, къадарны ауурлугъун кётюргендиле.

Не десек да, адам къаллай  усталыкъны сайларыгъы гитчеликден окъуна бир белги бермей къоймайды. Къызчыкъ да, гинжилери бла ойнай, алагъа кёп ариу айтып, «укол да этгенди». Тамата эгечи медучилищеге окъургъа кирип, артда пионерлагерьде ишлегенинде, аны кёре, кесини къайда билим аллыгъын толусунлай ангылагъанды, анга ушаргъа итиннгенди.

Школну тауусуп, сагъынылгъан окъуу юйню сабий медсестраланы юйретген бёлюмюне киреди. Анда класс башчысы, педиатриядан дерсле берген Анна Ануаровна Гехованы бюгюн да эсинде тутады. Аныча халал, хар неге да къайгъыра билгенни унутургъа къыйынды, дейди.

Люба, дипломун алып, ишге тохташыргъа итиннген кезиуде шахар больницада сабий реанимация бёлюм энди ачылгъан эди. Аны себепли анга кесине жумуш излеп кёп айланыргъа тюшмегенди.  Алай жууаплыгъ а бютюн керек болгъанды.

Сайлагъан усталыгъына кертичилей къала, ол кюнден бери отуз жылдан иги да атлагъан эсе да, медсестра  реанимация бёлюмден бир жерге да кетмегенди. Анча заманны ичинде къаллай бир саусуз сабийге эс тапдыргъанын, аланы ата-аналарындан ненча ыспас сёз  эшитгенин, айхай да, къыйынды айтыргъа.

Огъарыда жууаплылыкъны юсюнден бошдан сагъынмагъанбыз. Бу бёлюмде ишлеген медсестраланы  боюнларына ауур  жюк тюшеди. Нек дегенде алыкъа сёлеше билмеген, ол неда бу затым ачытады деп айталмагъан, кеслери алларына солуялмай, аппаратны болушлугъу бла жашаргъа итиннген къагъанакъланы хар не кереклерин да жалчытып, аланы халлери осалына кетгенин, къызыулукълары барлыгъын терк  окъуна эслеп, эс тапдырып, врачха заманында билдирирге борчлу боладыла.

Ол ишини юсюнден айтхан заманда, саусузчукълагъа къаллай бир  жан аурутханын кёре, хурметлейсе. Алагъа иги къарагъан аналагъа ыспас эте, аппарат бла жыл чакълы заманны ичинде солугъанчыкъла тюз кесингикилеча болуп къаладыла, дейди. Бир сменден кетип, экинчисине келген кезиуде аланы саулукъларында иги жанына не аз да тюрлениу болгъаны анга айтып-айтмазча къууанчды.

-Бизни ишибизде неден да сейири-этгенинги магъанасын, къыйынынгы хайырын хар кюнден кеси кёзюнг бла кёргенингди. Тюнене  ёлюмню къолунда тургъан сабийчикни халы бюгюн бир кесекге окъуна игиге айланса, не мадар табаргъа билмей тургъан ата бла ана санга ыразылыкъларын айтсала, сен баргъан жол да бирлеге керек болгъанына тюшюнесе,-дейди медсестра.

Ол кертиси бла да алайды. Аны ишде угъай, юйде окъуна бош заманы азды. Элде, тийреде, жууукъда-кенгде болсун, кимге медицина болушлукъ керек болса да, анга угъай демейди. Къарындашларындан туугъанланы инжи минчакъланыча кёре, алагъа къууана, насып, саулукъ тилей жашайды.

Биргесине ишлегенлеге – Магдалена Барагуновагъа,  Фатима Гедгафовагъа, Лариса Жекамуховагъа, Мадина Хажнагоевагъа,  Лейла Артановагъа да ыразылыгъын билдиреди. Къыйын эсе да, ауурлукъдан къачмайды. Бийик категориялы медсестра: «Мен  болушалмасам, ким болушурукъду?»-деп, ол сагъышы жюрегин бийлей, ишине алай бериледи.

-Къыйын затны къолгъа ала,  аны саулай жанынг-къанынг бла тамамларгъа тийишлисе. Айхай да, бизни усталыгъыбызда сабийлени бек сюерге керексе.  Алай, андан сора да, не амал да этип, болушургъа кюреширге. Уллу кёллюлюг  а – ол реанимацияны ышаны тюйюлдю. Мында сен бирде хойнух кибик  буруласа, кичичиклеге уа – мени кесимикиледиле ала  деген сезиминг бла къараргъа борчлуса, аланы жашаулары, саулукълары ючюн жууаплыса,-деп хапарлайды ол андан ары.

Кертиди, медицинаны къайсы бёлюмю да тынч тюйюлдю. Алай болгъанлыкъгъа, Люба ишине ашыгъып келеди. Кюн сайын къыйналып  тургъанчыкълагъа эс тапдыргъаны бла бирге таза сууаплыкъ этгени да хакъды. Реанимацияда жыл чакълы тургъан эки жашчыкъ алгъаракълада бирси бёлюмге кёчюрюлгенлерин къууанып айта, алагъа мындан арысында саулукъ, узакъ ёмюр, аналарына уа тёзюм тилейди.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: