Фатарны тюрлендирир ючюн къоншуланы ыразылыкълары керекди

Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны юридический бёлюмюню башчысы Кумыкова Залина билдиргеннге кёре, быйыл 9 июньда, жашау этерге жараулу журтланы башха категориягъа кёчюрюу жорукълада тюрлениуле этилгендиле. Ала документлени жарашдырыу эм  тийишли органнга бериу бла байламлыдыла.

Алайды да, башында айтылгъан жумушну тамамлар ючюн, кёп фатарлы юйде жашагъанланы жыйылыуларыны  протоколу эмда башында бла, тюп жанында орналгъан фатарланы иелерини барысыны да  ыразылыкълары керекди. Анда ол адамланы атларын, тукъум атларын, паспортларын, жашау журтларына ие болгъанларына шагъатлыкъ этген документлерини шартлары, ие предприниматель эсе – аны толу атын эмда къырал регистрация номерин (ОГРН), фатарланы номерлерин кёргюзтюрге тийишлиди.

Энтта да бир эсгериу: кёп фатарлы юйде  кёп подъезд бар эсе – сагъынылгъан жыйылыугъа анда жашагъанланы жарымындан артыгъы къатышыргъа керекдиле.  Категориясы тюрлендириллик фатар тургъан подъездде жашагъанланы эм азындан ючден экиси.

Биринчиден, оноуну бу подъездде жашагъанла (къол кётюрюп) дурус кёрюрге керекдиле. Ызы бла уа жыйылыугъа къатышханланы бары да.

Жаланда бир подъезди болгъан юйде уа жыйылыугъа анда жашагъанланы эм азындан ючден экиси къатышадыла. Фатарны башха категориягъа кёчюрюуню юсюнден  ала къол кётюрюп оноулашадыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: