Кинологла эришгендиле

КъМР-де УФСИН-ни 4-чю номерли тюзетиучю колониясында итлени юйретиучюлени араларында эришиулени экинчи кесеги бардырылгъанды. Аны кезиуюнде  кёп тюрлю жаны бла сынаула болгъандыла. Ит  иесини  айтханын къалай этгенине, тыйгъычладан ёте, транспортда адамны, букъдурулуп тургъан   наркотиклени  таба билгенине бла къалгъанына къарагъандыла.

Алайды да, биринчи жерге 1-чи номерли тюзетиучю колонияны тамата инструктору Виталий Жильцов,  экинчиге – 4-чю ИК-ни инструктор-кинологу Алим Жангериев эмда ючюнчюге да  1-чи номерли СИЗО-да  тамата инструктор-кинолог Руслан Нагоев чыкъгъандыла.

Наркотиклени  терк табыу  бла   1-чи номерли ИК-ни  кинологларыны къауумунда  тамата инструктор Казбек Дзуевни ити  айырмалы болгъанды. Экинчи жерге 4-чю ИК-ни кинолог къауумуну  тамата инструктору Тимур Гудов, ючюнчюге да  1-чи СИЗО-дан тамата инструктор-кинолог Андрей Булочка  тийишли болгъандыла.

Биринчилик ючюн эришиулеге кёре  бирден бирге ётген кубок бу жол иесин алышындыргъанды. Команда эсепде  1-чи номерли ИК барысын да озгъанды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.  

Люба Адилова.
Поделиться: