Бахсанчыланы проектлерине – ахча саугъа

Кёп  болмай Воронежни къырал концерт залында «Зодчество VRN» форумну чеклеринде 50-100 минг адам жашагъан  гитче шахарланы болумларын игилендириу жаны бла проектлени  битеуроссей конкурсуну эсеплерин чыгъаргъандыла. Анга аталгъан жыйылыугъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко бла Воронеж областьны губернатору Александр Гусев къатышхандыла. Бизни республикадан а анда Бахсан шахар округну администрациясыны башчысы Хачим Мамхегов эм аны орунбасары Илияс Гятов  болгъандыла.  

Быйыл конкурсха къыралны 77 субъектинден 330 заявка берилген эди.  Аланы архитектура эм шахар къурулуш, тарых-маданият, социология эм  экономика жаны бла алтмышдан артыкъ  эксперт айыргъандыла. Аладан 293-сю ётгенди. Аланы санында 46 субъектден 80 проект  бар эди. Бахсан шахарны «Парк Мира, Культуры и Отдыха» проекти   хорламгъа  тийишли болуп, 85 миллион бла да саугъаланнганды. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: