Жарыкълыкъ берген эришиу

Нальчикни культура эм солуу паркыны  назму аллеясыны  аллында   санларында къыяулары болгъан сабийлени эмда акъылбалыкъ болмагъанланы араларында  женгил атлетиканы чабыу тюрлюсюнден эришиуле бардырылгъандыла. Ала бу жол бла   алтынчы кере  къураладыла.  Анга къатышханланы араларында  республиканы намысын  россейли эмда халкъла аралы  эришиуледе  къоруулап, хорлагъанла да бар эдиле.

Быллай акциягъа  жылдан-жылгъа кёпден - кёп адам келеди. Быйыл а анга Элбрус, Лескен, Бахсан, Урван  районланы да келечилери да къошулгъандыла. Алагъа болушургъа  уа  Орус география общество, садакъ атыудан секцияны спортсменлери,  Росгвардияда къуллукъ этгенле, волонтёрла да келгендиле.

Стартла  башланырдан алгъа  КъМР-ни Парламентини  спорт эм туризм жаны бла  комитетини председатели  Арсен Барагунов, республикада спорт министр  Ислам Хасанов эмда  Сабий жаш тёлю адаптив спорт школну директору Александр  Кулюшин да  алгъыш эмда насийхат сёзлерин айтхандыла.

Эришиулеге къатышырыкълагъа  акъ эмда кёк кёлекле бла бёркле юлешгендиле. Къызыу кюнде ала бек жарагъандыла. Росгвардиячыла   сахнада  къолла бла тюйюшюп эришиуде усталыкъларын кёргюзтгендиле, ызы бла  зарядка да этдиргендиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: