Билим алыргъа, къатындагъылагъа болушургъа да талпынады

Окъуу юйлерибизде эрттеден да тохташдырылгъан тёреле, жангычылыкъла да бусагъатдагъы тёлюге сайлагъан усталыкъларыны жашырынлыкъларына толусунлай тюшюнюрге онг бередиле.  Бюгюнлюкде алада тюрлениуле аслам болгъанларына да къарамай, ёсюп келген жашла бла къызла заманны излемине келиширге итинедиле.

Ариу эллерибизден биринде – Акъ-Сууда  - туугъан Кучмезланы Фатима школгъа жюрюген кезиуюнде устазларыны ийнагъы болуп, аны къызыл аттестат бла тауусханды. Гитчелигинден да жандауурлукъ сезими бла айырмалы сабий кесини къадарын саусузланы жашауларын, болумларын игилендириу бла байламлы этерге сюйгенди.

Жюрегини ол излемине кертичилей къала, мектепни бошагъанында къагъытларын  Краснодарда,  Саратовда, Къобанда медицина вузлагъа   эмда КъМКъУ-ну сагъынылгъан профильли факультетине береди. Барысына да  тыйгъычсыз  ётгенликге, ата-анасы мында къалырына ыразы болгъанларын билдиредиле. Аны себепли алагъа тынгылап, кесибизни окъуу юйюбюзню сайлагъанды.

Бюгюнлюкде  ол сагъынылгъан университетни эм ахшы окъугъан, тири да студентлеринден бириди.  Бешинчи курсдады. Факультет Уллу Хорламны кюнюне жоралап жыл сайын да бардырыучу, кёп тюрлю бирси ингирлени да хазырлагъанладан, элтгенледен  бириди, студсоветни келечисиди.

Къайсы усталыкъ да илму бла къысха байламлы болгъанына тюшюне, конференциялагъа да къатышханлай турады. Озгъан окъуу жылда Ставропольгъа «Возмёмся за руки, друзья!» деген тёрели форумгъа баргъанды. Ары уа битеу да Шимал Кавказны медицина вузларындан преподавательле, жаш тёлю да жыйылыучудула. Фатима да анда сёлешип, сертификатха, саугъагъа да тийишли болгъанды.

Андан сора да, былтыр Владикавказда озгъан илму конференциягъа къатышханды. Эсгерте кетейик, бу шахарда жыл сайын да Россейли терапевтлени илму-медицина биригиулери тюбешип, ич аурууланы клиникасыны магъаналы темаларын сюзюучюдюле. Башхача айтханда уа, анда, студентле угъай, даражалы врачла кенгешедиле.

Аллай къыйматлы жумушха таулу къызчыкъны да къатышханы уа аны билимли болгъаныны, сайлагъан усталыгъын сюйгенини ышаныды. Бюгюнлюкде да ВАК-ны  тизмесине кирген журналлагъа кесини статьяларын хазырлайды. Аны илму жаны бла юйретген а КъМКъУ-ну факультет терапияны кафедрасыны башчысы, медицина илмуланы доктору, профессор Мурат Уметовду.

Шёндюгю жаш адамланы тириликлерин, жашаугъа къабыргъаларын жарашдыра билгенлерин кёре, алагъа хурмет этеригинг келеди. Андан тышында да, бюгюннгю жигитим жандауурлукъ акцияла къурайды. Ол жумушун биринчи курсдан бери да бардырады. Кеси уа аллай хунерге тюшюндюрген школ устазы Бабаланы Лариса Магометовнагъа ыразылыгъын билдиреди.

Бизни республикадан бир къызчыкъ Санкт-Петербургда медицина вузда окъуйду. Ол, жарсыугъа, кеси къыйын ауруйду. Аны билгенинде, Фатима тенглерине да айтып, анга танг кесек ырысхы жыйгъандыла.
Дагъыда Нартандагъы интернатха порошокла,  шампуньла, алтмыш адамгъа татлы ашарыкълары бла хуржунла да элтгендиле. Заюковода, Нальчикде да «Сабий юйлени» 
дайым да жокълайдыла. Къурман, бирси байрамлада да тенг къызы Саракаланы Жамиля бла бирге къолайсыз кёп балалы юйюрлени да болушлукълары бла къууандырадыла.

Жандауурлукъ акциялары бла баргъан жерлеринде уа ала, андан сора да,  концертле кёргюзтюп, адамланы кёллерин кётюредиле. Студент нёгерлери ол жумушну къураргъа угъай демей, бютюн не бла болушайыкъ деп соргъанларын айта, ушакъ нёгерим бусагъатдагъы жаш тёлюню таза ниетлилигин, адеплилигин, кесине айып алмазгъа кюрешгенин белгилейди.

Алай эсе да, тамблагъы кюннге ышанмакълыкъ аз болгъанын да чертеди. «Бюгюнлюкде бизни не иги билим алыргъа да онгубуз барды. Алай а окъууубузгъа тийишли иш табарбызмы деген сагъыш къоймайды. Абаданлагъа пенсия, соцпакет да башха тюрлю этилирге керек эди»,-дейди андан ары.

Кесибизни университетни сайлап, мында билим алгъанына сокъуранмайды. Тюрлю-тюрлю конференциялагъа къатыша, бизде да бир жерден кем болмай, билим бергенлерине бютюн тюшюннгенди. Медфакны иши алай тап къуралгъанына уа аны деканы, илмуланы доктору, профессор, эндоскопиялы факультет хирургия кафедраны таматасы Мызыланы Исмайылгъа ыспас этеди.

Мураты уа эндокринолог-гинеколог болургъады. Бизни республикада бу жаны бла жетишимсизлик барлыгъын жашырмайды. Усталыгъын мындан ары къайда ёсдюрсе да, билимин а туугъан жеринде хайырланырыгъын айтады. Аны  жаш адамла тыш жерлеге кетип барсала, кесибизни саусузларыбызгъа уа ким къайгъырлыкъды деген ауазы уа, айхай да, кёллендиреди.

Солуу заманын а ата-анасы, къарындашы бла бирге оздурургъа излейди. Медицинадан сора уа аны жюреги поэзияны сюеди. Айтхылыкъ адамларыбызны аламат тизгинлерини асламысын кёлюнден биледи.

Аны алайлыгъын, ёз тилинде ариу сёлешгенин да кесибиз кёргенибиз себепли быллай жаш тёлюбюз болгъанына ёхтемленнгенибиз бла бирге аланы ёсдюргенлерибизге, юйретгенлерибизге, окъутханларыбызгъа да хурмет этеригибиз келеди. Тёлюлени байламлыгъы юзюлмеген къадарда уа, тамблагъы  кюнюбюзню жарыкъ  тиерине ышанырчады.

Мокъаланы Зухура. Суратны Холаланы Марзият алгъанды.
Поделиться: