Эски заводну мурдорунда – жангы предприятие

Кёп болмай Май муниципал районну Александровское элинде мал ашла чыгъаргъан «Голдкорм» завод сынау халда ишлеп башлагъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 

Ол предприятие ёмюрден аслам заманны ишлеп келген, бюгюнлюкде  продукциясы   дунияда жюрюген  стандартлагъа келишген  «Кабардинский» крахмал заводну мурдорунда къуралгъанды. Объект инвестициялы  ахчагъа ишленнгенди. 

Къытайда этилген бийик технологиялы  оборудованияны  хайырындан предприятияны   кючю  маллагъа бла юй къанатлылагъа бир айгъа жети минг тонна комбикорм хазырларгъа  жетерикди. Келир заманда  продукцияны Россейни Юг округуна, Грузиягъа эм Армениягъа да ашырлыкъдыла. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: