Соруула бергендиле, жууапла алгъандыла

Пенсия фондну Черек районда управлениясыны башламчылыгъы бла Черек районну Бабугент элини школуну устазларына пенсия системаны, анда бола тургъан тюрлениулени ангылатыу бла байламлы семинар къуралгъанды, аны управленияны ишчилери Башийланы Расул бла Атабийланы Амина бардыргъандыла. Ала жыйылгъанлагъа адамны пенсиясы къалай жыйышдырылгъаны, пенсия страхование къалай этилгенин ангылатхандыла. Энчи эс 2019 жылны январында кийирилген тюрлениулени сюзюуге берилгенди. Устазлагъа пенсия жыл сан къалай кётюрюлгенин, пенсия жыл саннга жууукълаша келгенлеге льгота кезиуню магъанасы ангылатылгъанды. Управленияны ишчилери алагъа фондда кёп жумушларын электрон халда тамамларгъа боллугъун да билдиргендиле. 

Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмюню специалистлери районлада, элледе къырал, республика, муниципал эм коммерциялы организациялада билдириу-ангылатыу ишни тири бардырадыла. Аны хайырындан жамауатны пенсия системаны юсюнден билими ёседи, гражданла сорууларына жууапла жерлеринде табадыла. Право жаны бла материалла тематика слайдланы болушлукълары бла ангылатылынадыла, адамлагъа буклетле юлешинедиле. 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: