Аналыкъ капиталны республикада 65 мингден аслам юйюр алгъанды

Аналыкъ капиталны программасы ишлегенли аны республикада  65312 юйюр алгъандыла, аладан 66,2 проценти берилген ахчаны хайырланып бошагъандыла.   

 Сертификатны болушлугъу бла 48445 юйюр жашау-турмуш болумларын игилендиргендиле. Аладан 26226 ол муратла бла алыннган кредитлерини саулай неда жартыларын тёлегендиле. Дагъыда 22219-су турмуш халларын аны бла, борчха кирмей, тапландыргъандыла. Алай бла ата-аналаны асламысы  сертификатны жашау-турмуш болумларын игилендириуге жойгъандыла. 801 юйюр ахчаны сабийлени окъутуугъа эмда 6-сы ананы боллукъ пенсиясына къойгъандыла. Капиталны сакъат сабийлени социальный адаптацияларына алыуну юсюнден фондха заявленияла келмегендиле.  

Эсгертиу: Пенсия фонд аналыкъ капиталны бериуню неда бермеуню юсюнден оноуну аны алыуну юсюнден заяление жазылгъандан сора 15 кюнню ичинде чыгъарады. Аны ёлчеми бусагъатда  453 026 сомду.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: