Ишчи жерле бла жалчытыуну къайгъысын кёргендиле

Бу кюнледе  КъМР-де УФСИН-ни колонияларында производство секторну айнытыугъа жораланнган тюбешиу болгъанды. Аны ишине управленияны начальниги  Аслан Лихов, КъМР-де Сатыу-алыу промышленный палатаны председатели Хасан Гукетлов,  «Экологистика» ООО-ну баш  директору  Варткес Галустян, Промышленниклени бла предпринимательлени  союзуну таматасыны биринчи  орунбасары  Жантемир Губачиков эмда «Халкъ устала» араны директору  Аслан Урусов  къатышхандыла. Ушакъны кезиуюнде  ведомстволаны оноучулары, келечилери  да тутмакълагъа  аслам ишчи жер къурауну онгларын  сюзгендиле.

Аслан Лихов  пенитенциар ведомствону учрежденияларында  урунуу арала болгъанларын, аланы асламысы женгил промышленность,  агъач, темир,  къурулуш материалла, эл мюлк продукция чыгъарыу бла ишле бла жалчытханларын билдиргенди.  Дагъыда ол  УФСИН-ни производство сектору къайсы организацияла, энчи иеле бла да ишлерге, заказланы толтурургъа  хазыр болгъанын да айтханды. 

Тюбешиуге къатышханла тутмакъла чыгъаргъан продукцияны юсюнден не къадар кёп адам билир ючюн  кёрмючле къурауну дурус кёргендиле.  Дагъыда урунуу эмда социал  айнытыу, саулукъ сакълау министерстволаны, сатыу-алыу промышленный палатаны эм башха   ведомстволаны  келечилерин да чакъырып, «тёгерек столла» бардырыргъа  оноу этилгенди, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.
Холаланы Марзият.

 

Поделиться: