От тюшюуден сакъланыуну амалларын сюзгендиле

Кёп болмай Россей Федерацияны  эл мюлк министрини биринчи орунбасары Джамбулат Хатуов  жаз башында  сабан  ишлени кезиуюнде  эл мюлкге бёлюннген жерледе  отдан къоркъуусузлукъну жалчытыу бла байламлы  ведомстволу  кенгеш бардыргъанды.  Анга Россейни МЧС-ни таматасыны орунбасарыны къуллугъун толтургъан   Игорь Кобзев эм регионлада  агропромышленный комплекслени (АПК) таматалары, ол санда  КъМР-ни Правительствосуну биринчи орунбасары, эл мюлк министри Сергей Говоров, Къабарты-Малкъарда эм Шимал Осетия-

Алания республикада ветеринар  эмда фитосанитар  надзорлукъ  этиу жаны бла федерал службаны  Управлениясыны таматасы Рустам Абдулхаликов эм МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны таматасыны надзор жаны бла  орунбасары Мухамед Хажикаров    къатышхандыла. 
Бюгюнлюкде саулай  къыралда къыстау сабан ишле барадыла. Аны бла бирге  от  тюшген шартла да аслам боладыла. Ол себепден  ёртенле  азыракъ хата салырча  Эл мюлк, Къоруулау, Табийгъат байлыкъла эм экология,   Къыйын болумланы министерстволары эмда Федерал Агъач мюлкню агентствосу    байламлыкъда ишлерча келишим этилгенди. 
 

Джамбулат Хатуов,  кёп болмай Забайкальский крайдача  уллу хата жетеринден сакъланырча ведомствола эмда жер-жерли таматала   комплекс халда тири  ишлерге керекдиле. Ол санда  АПК-ни таматалары   жерлерине энчи  кёз-къулакъ болургъа  тийишлидиле. Мындан арасында да  Эл мюлк министерство регионлада болумну билирча аланы таматалары бла кенгешле ётдюрлюкдю.   

Эл мюлкге бёлюннген жерлени ёртенледен сакъларча мадарладан бири аланы  хайырланыуду.  Бу жаны бла   «Россейде 2014-2020 жыллада  эл мюлкге бёлюннген жерледе мелиорацияны айнытыу» деген  къырал  программаны  бардырырча ахча бёлюннгенди. Жерле иесиз сюелмезча Россельхознадзор, Росприроднадзор эм Росреестр да объектлени  контрольгъа алыргъа керекдиле. 

 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: