Доттуланы Ахматны хурметине – даражалы турнир

Тырныауузну «Геолог» физкультура-саулукъ кючлеу комплексинде боксдан «Россейни жашлыгъы» обществону чемпионаты болгъанды. Ол IBF эм WBC жаны бла дунияны континентле аралы чемпиону Доттуланы Ахматны хурметине  тёрели халда бардырылгъанды. Турнирде  къыралны башха-башха регионларындан 100-ге жууукъ боксчу сермешгендиле, хорлагъанлагъа «Спортну устасы» деген сыйлы ат эм Россейни боксдан чемпионатыны финалына къатышыргъа онг берилгендиле.

Эришиуню къууанчлы халда ачылыуунда боксчуланы, къараучуланы да Элбрус районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий алгъышлагъанды. Ол Доттуланы Ахмат бла шуёхлукъ жюрютгенини, аны спортда жетишимлерини эм жашау жолуну юсюнден айтханды. Ол турнирни къурагъанлагъа, аны бардырыргъа себеплик этгенлеге ыразылыгъын билдиргенди. Алгъышлау сёзлени Парламентни спикерини орунбасары Жанатайланы Салим, Правительствону башчысыны орунбасары Мурат Карданов, спорт министрни орунбасары Заур Хежев айтхандыла. Ала, Доттуланы Ахмат жамауатны эсинде фахмулу спортчу, бийик адамлыгъы болгъан инсанча къалгъанын черте, эришгенлеге хорлам тежегендиле.

Чемпионатда Къабарты-Малкъардан спортчула 6 ауурлукъ къауумдан тёртюсюнде алтын майдалланы алгъандыла – Азамат Кардангушев (60кг.), Макытланы Хасан (64кг.), Амин Кушхов (75кг.) бла Джабраил Елеков (81кг.). Кюмюш эм доммакъ майдалланы да боксчуларыбыз хар ауурлукъ къауумда къытхандыла.

 

Алиса Тарим, Элбрус районну администрациясыны пресс-службасыны башчысы.
Поделиться: