Газгъа уллу кёллюлюк хата келтирмей къоймаз

Арт кезиуледе бизни республикада бирле юйлеринде газ оборудованияны техника жаны бла жумушларына къарау келишимге къол салыргъа, «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны аны бла кюрешген специалистлерин аллай приборла орналгъан отоулагъа жиберирге унамай тохтагъандыла.

Алай озгъан жылыу бла жалчытыу кезиуню эсеплери уа бир да къууандырмайдыла. Сууну исси этиучю жети приборну кеси аллына орнатханланы хатасындан газ быргъылагъа суу кетип, къышда бир ненча кёп фатарлы юй талай заманны кёк отлукъсуз тургъандыла. Тунчукъдургъан (угар) газдан да 45 адам ууланнганды, аладан, жарсыугъа, онючюсю ауушханды.

Бу шартланы тинтиу, быргъыла неда приборла газны жибергенлерини эмда адамла андан ууланнганыны сылтауу - оборудованияны техника жаны бла жумушларына къаралмагъанында болгъанын кёргюзтгенди. РФ-ни Правительствосуну 2008 жылда 21-чи июльдан 549 номерли бегимине тийишлиликде уа абонент ол ишни тамамлауну юсю бла келишимге къол салыргъа керекди. Ол болмаса, «Газпром газораспределение Нальчик» компания аны юйюне баргъан газны тыяргъа эркинди. Аны юсюне дагъыда келишимге къол салдырырча абонентни сюдге да берирге.

Сёз ючюн, былтыр Нальчикни шахар сюдю ол борчдан кёп заманны албугъартып тургъан биреуленни жууапха тартханды. Ол адам кесини, юйдегилерини, къоншуларыны да жашауларына къоркъуу салып тургъанды. 

Алгъаракълада Атажукино эмда Быллым элледе газ атылгъаны уа быллай оборудование уллу кёллюлюкге арталлыда тёзюмсюз болгъанын шарт кёргюзтеди. Биринчисинде навес тюбюнде орналгъан плитагъа къошулгъан резин шланг жиберген газ атылгъанды. Юй, зат оюлмагъанды анда, алай эки абадан адам а больницагъа тюшгендиле. Быллымда уа, ал тергеулеге кёре, ётмек бишириучю мекямда газ баллон атылып ол объектни толусунлай ойгъанды.

Жууапсызлыкъ, уллу кёллюлюк, къоркъуусузлукъну жорукъларын сансыз этиу уллу хатагъа келтирирге боллукъду дейдиле «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери. Аны себепли газ оборудованиягъа службаны адамлары кезиу-кезиу къарап турургъа керекдиле. Ол алай болур ючюн а аланы ишлерине чырмаулукъ этмезге, сагъынылгъан келишимге да къол салыргъа тийишлиди.

Басмагъа Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: