Онючжыллыкъ спортчуну жетишимлери

Бесланда боксдан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга округну жети регионундан 2005 – 2006 жыллада туугъан 160-ха жууукъ спортчу къатышхандыла. Ала 20 ауурлукъ къауумда сермешгендиле.

Анда Элбрус районну «Элбрус» спорт школундан Гежаланы Далхат (38,5кг.) алтын майдал къытханды. Ол юч тюбешиуюн да хорламла бла бошагъанды, осетинли эм эки чеченли боксчугъа аз да онг бермегенди.

Экинчи сермешинде къаршчы спортчуну эки кере нокдауннга ашыргъанда, рефери эришиуню болжалдан алгъа окъуна тохтатханды. Энди Далхат Россейни биринчилигине атланырыкъды, ол а майны экинчи жарымында Краснодар крайны  Витязево шахарында. 

Спортчуну тренери Хаджиланы Тимур билдиргеннге кёре, Далхатха 13 жыл толгъанды, бокс бла сегиз жылындан бери кюрешеди. Тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, ол 50 сермеш бардыргъанды, аладан 48-синде хорлагъанды. Бюгюнлюкде кесини ауурлукъ къауумунда республикада, округда, къыралда да биринчиди. 
Суратда: саугъалаудан сора. Далхатдан сол жанында тренери Хаджиланы Тимур.  

 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: