Алтынла ишеклиде табылгъандыла

Быйыл 13 апрельде РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюне Элбрус элден тиширыу аны юйюнден 489 минг сом багъасы алтын затла тас болгъанларына тарыкъгъанды. Оператив-излеу жумушла толтурулуп, уголовный розыскны къуллукъчулары, уручулукъ этгенине ишекли болуп, биреуленни тапхандыла. Аны тинтгенде, алтынланы бир кесеги табылгъанды.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: