Испанлы устадан – мастер-класс, сынауладан ётгенлеге - сертификатла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университет, къошакъ профессионал билим берген «Апгрейд» институт эмда орус-француз гастрономия  компания  къонакъ юйледе бла ресторанлада жумушла бла жалчытыугъа юйретир муратда тренингле бардыргъандыла. Аланы Испанияда  F&B Service Les Roches Marbella  халкъла аралы  школуну преподаватели  Хорхе Караседо къурагъанды.

Курсла «Синдика» къонакъ юйню ресторанында башланнгандыла. Жаш адамланы    биринчи кюн сервисни жарашдырыу эмда персоналны  сайлау амаллары бла шагъырейлендиргендиле, дуния  стандартлагъа келишген оборудованияны да кёргюзтгендиле. Башха кюнледе уа тренингле «De Luxe», «Панорама» ЦДО-да,  «Дача» кафеде,  «Че Гевара» кафе-барда эмда  «Гринвич»  ресторанда бардырылгъандыла, алагъа къатышханла аллай мекямлада болуучу къууанчланы, тойланы къалай ётдюрюрге керек болгъанына къарагъандыла,  чагъырланы къонакълагъа къалай  келтирип къуяргъа  тийишлисин да  кёргендиле.

Юйрениуледе клиентлени  тарыгъыуларына кёре не мадар этилгенине, аланы жумушлары  къаллай даражада  тамамланыллыгъына, жумушчула кеслерин къалай жюрютюрге кереклисине энчи эс   бурулгъанды. «Гранд Кавказ» къонакъ юйню ресторанында ол амалла шарт кёргюзтюлгендиле.

Ол ингирде окъуна маэстро  Караседо КъМКъАУ-ну  аш-азыкъ хазырлагъан комбинатында  тенгиз продуктладан хазырланнган испанлы паэльини жарашдырыу амалына юйретгенди.

Курсланы ахыр кесеги уа  «Акропольда» болгъанды. Анда  курслагъа жюрюгенле  практика эм теория жаны бла  экзаменле бергендиле, хар бири да  кёп затха юйреннгенлерин, усталыкъларын да кётюргенлерин кёргюзтгендиле.  Сынауладан сора алагъа   халкъла аралы даражалы дипломла эм сертификатла да берилгендиле.

«Апгрейдни» келечиси Фатимат Апшева   быллай дерсле Къабарты-Малкъарда угъай да, битеу Россейде да биринчи кере бардырылгъанларын айырып айтханды.  «Студентлерибиз кеслерин  иги жаны бла кёргюзтгендиле. Хар бири да  усталыкъгъа бютюн терен  тюшюнюрге  сюйгенлери туура эди»,-дегенди.

Хорхе Караседо да жаш адамланы хунерлиликлерин, талпыныулукъларын белгилегенди, кавказ къонакъбайлыкъ ючюн да ыспас этгенди. Быллай юйрениулени терк-терк бардыра турууну магъанасы уллу болгъанын да чертгенди.

Холаланы Марзият.
Поделиться: