Кёп миллетлени келечилери – бир къууанчда

Нальчикде Культура фондда эстонлуланы «Кодумаа» миллет-культура аралары «Жаз башы тюбешиуле» деген  байрам   къурагъандыла. Анга республикада болгъан битеу миллет биригиулени келечилерин  да чакъыргъандыла. Сыйлы къонакъланы араларында  Дуния  эстон  маданият  араланы ассоциациясыны таматасы   Лиина Микс, эстонлу элчилени общинасыны «Рюкка» биригиуюню башчысы Кюлли Кель, ол биригиуню Тартуда келечилери да бар эдиле. Дагъыда Симферопольдан эстон миллет биригиуню таматасы Ольга Скрипченко (атасы эстонлуду) Кърымдан къызыу салам келтиргенди.

Алагъа салам берип Къабарты-Малкъарда  эстонлуланы миллет-культура араларыны председатели Марет Романи сёлешгенди. Ол «Кодумаа» араны  тарыхыны, харкюнлюк ишини юсюнден да тынгылы хапар айтханды. Ата журтлулары уа аны эстонлуланы сыйлы саугъасы - Акъ жулдузну 5-чи даражалы ордени бла – саугъаланнганы бла алгъышлагъандыла. Ол а аллай уллу даража жаланда анга угъай, саулай эстон миллет арагъа берилгенин чертгенди.

РСФСР-ни халкъ артисткасы Наталья Гасташева да алгъышлагъанды Маретни. Аны СКГИИ-ден студентлери аламат концерт программа да хазырлагъандыла. Ол кюн  республикада жашагъан кёп миллетлени жырлары айтылгъандыла, тепсеулери да кёргюзтюлгендиле. Ахырында къонакъла, къонакъбайла да бирге эстон тилде жырлагъандыла. Сюйгенлеге уа миллет ашарыкъладан монг столла къуралып эдиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: