Школчула ишлери бла сейирсиндиргендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде мехатроникадан бла робототехникадан  «Прорыв в роботронию» деген республикалы  бешинчи ачыкъ чемпионат  болгъанды. Анга   7-17 жыллары толгъан эллиден аслам школчу къатышханды.

Мехатроника эм робототехника кафедраны таматасы Хамиш Сенов билдиргеннге кёре, олимпиаданы магъанасы жаш тёлюню эсин илму-техника бёлюмге эм саулай да инженер усталыкъгъа бурургъады.

КъМКъу-ну илму жаны бла проректору Вадим Лесев,  эришиулеге келгенлени алгъышлай,  олимпиадагъа къатышханланы саны жыл сайын ёсе баргъанын, анга да къарамай,  хар жолдан   сейирсинир ючюн  къалмагъанын да   билдиргенди.

Конкурсантла «Программаланы хайыры бла  роботланы ишлетиу» эм «Мастер» деген номинациялада эришгендиле. Аны биринчисинде КъМКъУ берген   Lego Mind Storms EV3 деген плотформада къуралгъан   роботла  хайырланнгандыла. Жаш устала  ала тюрлю-тюрлю буйрукъланы толтурурча  программала къураргъа керек эдиле. Аны ючюн эм кёп 30 балл берилгенди.  Экинчисинде уа  кеслерини  VEX, LEGO, TETRIX эмда башха  роботлары бла   командала эришгендиле.  Ала жюрюрге, кётюрюрге, программала салырча болургъа  эмда башха жумушланы тамамлай билирге   керек эдиле. Аланы арасында эм уллу багъа бюгюнлюкде сурам болгъан, жангы эмда  керекли программалары тийишлисича ишлегенлеге берилгенди.  

Школчула   чыгъармаларыны  юсюнден къысха билдириуле этерге, ол санда  роботлары къаллай материалладан жыйышдырылгъанларын, неге жарагъанларын, къол бла эмда кеслери аллына  ишлей билгенлерин да  кёргюзтгендиле. Бу номинацияда эм кёп 10 балл алгъандыла.   

- Эришиулеге къатышханланы кёбюсю  КъМКъУ-ну бла «Кюн шахарны» кружокларына жюрюгенледиле.  Бюгюнлюкде, производствону  бёлюмлеринде  автоматизация тири  хайырланып тебиреген кезиуде,   жаш адамла робототехникагъа  аслам  эс буруп башлагъандыла. Бу жаны бла юйретирча  къыралны  онглары игиди,- дейди    Хамиш Машхериевич.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: