Къоркъунчлу асырау

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясы Бахсан районну Кременчуг-Константиновское элинде кир-кипчик жыйылгъан жерде полиэтилен машокда къагъанакъны ёлюгю табылгъаны бла байламлы тинтиуле бардыргъанды. Анга кёре, РФ-ни Уголовный кодексини 105-чи статьясыны 2-чи кесегини «в» пунктуна тийишлиликде уголовный иш ачылгъанды (кесине мадар эталмагъан баланы ёлтюргени ючюн).

Следствие мадарланы кезиуюнде сабийни анасы табылгъанды – ол бу элден 22-жыллыкъ тиширыуду. Аны юйюнде тинтиуле бардырылгъан кезиуде къаннга боялгъан кийимле, башха затла да табылгъандыла. Ала экспертизагъа берилгендиле.

                                     

Тикаланы Фатима.
Поделиться: