Суу кётюрюлген неда от тюшген кезиуледе абызырамазча

Электрокюч бла жалчытыучу «Каббалкэнерго» компанияны специалистлери Россейни МЧС-и бу кюнледе бардыргъан битеуроссей команда-штаб юйрениулеге къатышхандыла. Анда къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу жаны бла бирикген къырал системаны бизни республикада бёлюмюне (РСЧС) кирген структурала жаз башында кётюрюлюп келген суула салгъан хата-палахланы кетериуде сынагъандыла кеслерин. Дагъыда бу ишни кезиуюнде эллени, экономика эмда социал инфраструктураны от тюшюуден къоруулау юйретиуле да ётгендиле, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Юйретиуле юч кюнню ичинде бардырылгъандыла. Биринчисинде системагъа кирген бёлюмлени барын да аякъ юсюне салгъандыла. Энергетикле мычымай энчи штаб къурагъандыла, ток бла жалчытыучу оборудованиени да сынам халда ишлетип кёргендиле. Дагъыда ремонт бригадаланы хазырлылыкъларына къарап, ала техника, оборудование, материалла эмда башха затла бла къалай жалчытылыннганларын да тинтгендиле.

Компанияда айтханларына кёре, быллай къоркъуулу кезиулеге хазырланыугъа анда не заманда да энчи магъана бериледи.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: