Законда айтылгъандан чыгъаргъа жарамайды

КъМР-ни Ветеринария управлениясыны инспекторлары биология  къалгъан-къулгъанланы жыйыу, жарашдырыу эмда къурутуу жаны бла излемлени сансыз этгенлени ачыкълар умутда республиканы районларында рейдле бардырадыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Бу кюнледе ала Зольск районда ишлени бошагъандыла. Анда элчи-фермер мюлклени иелерине, энчи предпринимательлеге, школлагъа, ары дери билим бериу эмда медицина учреждениялагъа - битеуда 64 субъектге, быллай бузукълукъла табылсала, ала КоАП-ны 10.8-чи статьясыны ючюнчю кесегине тийишлиликде жууапха тартыллыкъларыны юсюнден эсгертиуле этилгенди.

Анга кёре гражданлагъа - 4-5, къырал къуллукъчулагъа уа - 20-40 минг сом тазир салынырыкъды. Предпринимательге 40-50 минг сом тёлерге тюшерикди неда аны ишин 90 кюннге жабаргъа боллукъдула. Предприятиялагъа бла организациялагъа уа биринчисини ёлчеми 500-700 минг сом болады. Инспекторла аланы ишлерин да аллай бир заманнга тыяргъа эркиндиле.

Ведомствода сагъынылгъан гражданланы эмда субъектлени тийишли жорукъланы сансыз этмезге чакъырадыла. Ол, жууапха тартыудан сора да, малладан адамла да боялыргъа боллукъ жукъгъан эмда инвазия аурууланы жайылыууна керексиз себеплик этерикди, тёгерекдеги къудуретге да заран саллыкъды, дейдиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: